Inwestycje w nową infrastrukturę energetyczną

Zielone światło dla unijnych dotacji o wartości prawie 1 mld euro

 

Państwa członkowskie UE zatwierdziły wczoraj wniosek Komisji dotyczący zainwestowania 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty dotyczące infrastruktury energetycznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Dzięki wczorajszemu pozytywnemu głosowaniu zapewniono pomoc finansową dla prac i badań w ramach dziesięciu projektów.

 

Największa kwota finansowania przeznaczona jest na projekt synchronizacji systemów państw bałtyckich (720 mln euro), mający na celu lepszą integrację rynków energii elektrycznej w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce. Wśród innych projektów znajdują się: inteligentna sieć elektroenergetyczna łącząca Węgry i Słowację (102 mln euro) oraz pierwsza w historii dotacja w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na prace nad projektem transportu CO2 obejmującym belgijskie i niderlandzkie porty. 

Kadri Simson, komisarz do spraw energii, powiedziała: Te dziesięć projektów przyczyni się do stworzenia bardziej nowoczesnego, bezpiecznego i inteligentnego systemu infrastruktury energetycznej, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnięcia naszych ambitnych celów na 2030 r. w zakresie klimatu. W szczególności wczorajsza decyzja jest decydującym krokiem w procesie synchronizacji systemów państw bałtyckich – projekt ten ma strategiczne znaczenie dla Europy. Inwestycje te pomogą podtrzymać ożywienie gospodarcze w UE i przyczynią się do stworzenia nowych miejsc pracy.

 

Przydział środków jest zgodny z celami Europejskiego Zielonego Ładu, a 84 proc. środków przeznaczono na projekty w zakresie energii elektrycznej lub inteligentnych sieci. We wczorajszym głosowaniu przyznano wsparcie finansowe na dziesięć projektów: dwa dotyczą przesyłu energii elektrycznej, jeden – inteligentnych sieci elektroenergetycznych, sześć – transportu CO2 (w tym pięć – badań) oraz jeden – gazu. Wśród projektów, które uzyskały wczoraj zielone światło, znajdują się:

 

  • Projekt synchronizacji systemów państw bałtyckich, etap II (720 mln euro): W ramach kontynuacji wcześniejszej inwestycji nowe środki zostaną przeznaczone na budowę „Harmony Link” - kabla elektroenergetycznego łączącego Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie. Kabel stanie się elementem składowym przyszłej podmorskiej sieci przesyłowej na obszarze Morza Bałtyckiego. Środki te pokryją również takie inwestycje jak kompensatory synchroniczne w Estonii, na Łotwie i Litwie.
  • Danube InGrid (102 mln euro): Ten projekt inteligentnej sieci elektroenergetycznej na Węgrzech i Słowacji przyczyni się do lepszego zarządzania siecią oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa dostaw energii u wszystkich uczestników rynku. Wspierane będzie również skuteczniejsze włączenie odnawialnych źródeł energii do sieci.
  • Porthos – projekt dotyczący sieci transportowej CO2 (102 mln EUR): W ramach tego projektu między Holandią a Belgią powstanie ogólnodostępna sieć transportowa CO2, obejmująca główne porty Europy (Rotterdam, Antwerpia i North Sea Port) i łącząca je ze składowiskiem na Morzu Północnym.
  • Połączenie międzysystemowe Bułgaria-Serbia (28 mln euro): Ten priorytetowy projekt uzgodniony w ramach Grupy Wysokiego Szczebla CESEC poprawi bezpieczeństwo dostaw energii i dywersyfikację importu gazu w Europie Południowo-Wschodniej.
  • North Sea Wind Power Hub (14 mln euro): Badanie na potrzeby rozwoju ważnego projektu dotyczącego wykorzystania morskiej energii wiatrowej na Morzu Północnym.