Poddano pod głosowanie dwa akty prawne. Pierwszy z nich ma na celu ułatwienie wymiany handlowej, zwłaszcza dla MŚP, w ramach jednolitego rynku i ograniczenie oszustw związanych z podatkiem VAT. Drugi dotyczy ustanowienia bardziej przejrzystego systemu stawek VAT. Stanowią one część szeroko zakrojonego pakietu, przygotowanego w celu zreformowania systemu VAT i poprawienia przejrzystości transgranicznej.

 

Według badań państwa UE tracą co roku do 50 mld euro na skutek transgranicznych oszustw na podatku od wartości dodanej.

 

W dwóch głosowaniach posłowie poparli inicjatywę Komisji Europejskiej, proponując jednocześnie ustanowienie: maksymalnej stawki VAT w wysokości 25%, mechanizmu rozstrzygania sporów, systemu automatycznego powiadamiania o zmianach przepisów VAT w różnych państwach członkowskich oraz portalu informacyjnego, za pośrednictwem którego można szybko uzyskać dokładne informacje na temat stawek VAT w całej UE.

 

Proponowane poprawki do wniosków Komisji zostaną teraz przekazane Radzie, której zadaniem będzie przyjęcie przepisów.