Komisja publikuje zalecenia dotyczące krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej

Komisja opublikowała komunikat i zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, aby wspomóc te państwa w sporządzaniu ich planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Zalecenia są częścią dialogu między Komisją a państwami członkowskimi prowadzonego w celu wsparcia ich we wdrażaniu WPR od 2023 r. oraz zapewnienia, aby ich plany strategiczne WPR przyczyniały się w ambitny sposób do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Wspomniane plany strategiczne, stanowiące kluczowy element reformy WPR, będą określać, w jaki sposób każde państwo członkowskie będzie korzystać z instrumentów WPR w oparciu o analizę jego warunków i potrzeb oraz z myślą o osiągnięciu celów szczegółowych WPR, a także celów Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Janusz Wojciechowski, powiedział: Zalecenia dla państw członkowskich są niezbędnym krokiem w kierunku zwiększenia zrównoważonego charakteru i odporności naszego sektora rolnego. Gorąco zachęcam państwa członkowskie do uwzględnienia tych zaleceń przy opracowywaniu planów strategicznych WPR. Dzięki temu możemy sprawić, że WPR będzie dostosowana do Zielonego Ładu i będzie wspierać zaangażowanie rolników w proces ekologicznej transformacji. Wspólnie z Parlamentem Europejskim i Radą zapewnimy utrzymanie niezbędnych ambicji w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu w ramach reformy WPR.

 

Komisja przedstawiła zalecenia dla każdego państwa członkowskiego w oparciu o analizę jego sektora rolnego i obszarów wiejskich. Zalecenia te są powiązane z dziewięcioma celami szczegółowymi WPR, które dotyczą wyzwań środowiskowych, społecznych i gospodarczych, oraz z przekrojowym celem w zakresie wiedzy i innowacji.

 

Ponadto w zaleceniach uwzględniono ambicje Europejskiego Zielonego Ładu, a w szczególności sześć określonych ilościowo celów strategii „od pola do stołu" oraz celów w zakresie różnorodności biologicznej. Zalecenia mają wskazać kierunek, jaki należy przyjąć w planach strategicznych WPR, aby zrealizować te cele dzięki określeniu kluczowych problemów, którymi państwa członkowskie muszą się zająć, oraz sposobów ich rozwiązania. Z tego względu w zaleceniach przedstawiono również aktualną sytuację pod względem realizacji celów Zielonego Ładu. Na przykład na poniższej mapie przedstawiono emisje związane z hodowlą zwierząt gospodarskich na hektar w każdym państwie członkowskim.

 

Ponadto, aby osiągnąć cel dotyczący upraw ekologicznych na poziomie 25 proc., Komisja zaleciła większości państw członkowskich, aby opracowały niezbędne struktury łańcucha dostaw żywności, określiły lokalny potencjał produkcji ekologicznej, propagowały konsumpcję produktów ekologicznych i zapewniły wsparcie na rzecz przejścia na rolnictwo ekologiczne i jego utrzymania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.

  • Ponadto w odniesieniu do celów WPR związanych ze zwiększaniem konkurencyjności i przyciąganiem młodych rolników Komisja zaleca wielu państwom członkowskim, aby ułatwiły one dostęp do finansowania, na przykład poprzez szersze wykorzystanie instrumentów finansowych dostępnych w ramach rozwoju obszarów wiejskich
  • Innym przykładem jest ograniczenie stosowania pestycydów i związanego z nimi ryzyka. Komisja zaleca państwom członkowskim działanie na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów poprzez zapewnienie wprowadzenia integrowanej ochrony roślin. W ramach integrowanej ochrony roślin kładzie się nacisk na uzyskanie zdrowych plonów przy minimalnym zakłóceniu funkcjonowania ekosystemu rolniczego i zachęca się do stosowania naturalnych sposobów zwalczania szkodników. Ponadto zalecenia wskazują również na potrzebę podniesienia wartości produktów rolnych na poziomie produkcji pierwotnej poprzez stosowanie oznaczeń geograficznych lub tworzenie lokalnych i regionalnych łańcuchów dostaw.