Nowe przepisy zmniejszają maksymalne limity niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów (zmniejszony o połowę), substancje polifluoroalkilowe (PFAS), szkodliwe bakterie oraz substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, a także ustanawiają nowe paramenty monitorowania mikrodrobin plastiku, które stały się przyczyną rosnących obaw.

 

Dostęp do wody

 

Państwa członkowskie powinny także podjąć działania mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do czystej wody w UE oraz poprawę dostępu do wody w miastach i miejscach publicznych poprzez działania takie jak stawianie fontann wody pitnej w miejscach, gdzie jest to technicznie możliwe i użyteczne. Posłowie opowiadają się również za oferowaniem wody kranowej za darmo lub za niewielką opłatą eksploatacyjną w restauracjach, jadłodajniach i przy dostarczaniu usług cateringowych.

 

Right2Water (europejska inicjatywa obywatelska)

 

Zgodnie z rezolucją przyjętą już przez Parlament, dotyczącą inicjatywy obywatelskiej Right2Water, posłowie ponownie domagają się, aby państwa członkowskie skoncentrowały się również na potrzebach mniej uprzywilejowanych grup społecznych w zakresie dostępu do wody. Państwa powinny identyfikować ludzi nieposiadających dostępu do wody, włączając w to zmarginalizowane grupy społeczne, a następnie ocenić sposoby poprawy sytuacji. Osoby takie powinny również otrzymać jasne informacje, jak podłączyć się do sieci wodociągowej lub o alternatywnych sposobach dostępu do wody.

 

Michel Dantin (EPP, FR), odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania powiedział : "Sposób, w jaki korzystamy z wody określi przyszłość ludzkości. Jasne jest, że każdy powinien mieć dostęp do czystej i dobrej jakości wody, a my powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby była ona jak najbardziej przystępna cenowo dla wszystkich."

 

Kolejne kroki

 

Sprawozdanie przyjęto 300 głosami do 98, przy 274 wstrzymujących się od głosu. Parlament rozpocznie negocjacje z Radą, jak tylko ministrowie UE ustalą wspólną pozycję dotyczącą projektu przepisów.

 

Kontekst

 

Plany nowych przepisów mają na celu zwiększenie zaufania obywateli do dostarczanej im wody oraz upowszechnienie wykorzystania wody z kranu do picia, co mogłoby przyczynić się do zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych i ilości śmieci.

 

Według Komisji Europejskiej (link) niższe zużycie wody butelkowanej mogłoby pomóc gospodarstwom domowym w UE zaoszczędzić ponad 600 mln euro rocznie. Jeżeli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, przyczyni się to również do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych z wody butelkowanej, w tym śmieci morskich. Butelki plastikowe są jednym z najczęściej używanych jednorazowych plastikowych przedmiotów na plażach Europy. Wraz z aktualizacją dyrektywy w sprawie wody pitnej, Komisja podejmuje ważny krok legislacyjny w kierunku wdrożenia strategii UE w dziedzinie tworzyw sztucznych przedstawionej w dniu 16 stycznia 2018 r.