Włoch Luca Jahier został wybrany na 32. przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), unijnego organu reprezentującego zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, któremu będzie przewodniczył przez najbliższe dwa i pół roku. Nowymi wiceprzewodniczącymi zostaną Bułgarka Milena Angełowa odpowiedzialna za budżet i Hiszpanka Isabel Caño Aguilar w zakresie komunikacji.

 

W inspirującym przemówieniu wygłoszonym 18 kwietnia na sesji plenarnej EKES-u, która oznaczała zakończenie przewodnictwa Georgesa Dassisa i powitanie przewodnictwa Luki Jahiera, nowy przewodniczący przedstawił cztery priorytety swojego programu: zrównoważony rozwój, krzewienie pokoju, wzmocnienie roli kultury i oddanie głosu młodzieży w Europie.

 

„Zachęcam Was wszystkich, byśmy wspólnie wykazali obywatelskie zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość naszej Europy. Zachęcam do wspólnej wizji Europy przepełnionej nową energią i wspólnej pracy na rzecz drugiego renesansu europejskiego!", powiedział Luca Jahier członkom 350-osobowego organu, który po mianowaniu nowego Prezydium wyróżnia się wzorcowym zastosowaniem zasady równości płci, gdzie wiele wysokich rangą stanowisk zajmują kobiety.

 

Europa – która nadal boryka się z wysokim poziomem ubóstwa i nierozwiązanym kryzysem migracyjnym, a także niskim poziomem zaufania do instytucji demokratycznych – skorzystałaby na silnej rewolucji humanistycznej i transformacji, podobnej do epoki renesansu, dodał przewodniczący Jahier, wyrażając nadzieję, że przedstawione przez niego cztery priorytety wspólnego programu działań na rzecz przyszłości mogłyby dać takiemu „rEUnaissance" prawdziwą szansę.

 

Program przewodniczącego największy nacisk kładzie na zrównoważony rozwój, który powinien leżeć u podstaw wszelkich zmian kształtujących Europę jutra, takich jak czwarta rewolucja przemysłowa, niskoemisyjna gospodarka o obiegu zamkniętym, rosnące wyzwania dla wartości UE, zagrożenia dla pokoju i stabilności na granicach UE i wiele innych.

 

Kluczową rolę w realizacji tego planu, w którym dobrobyt gospodarczy musi iść w parze ze zrównoważeniem środowiskowym i włączeniem społecznym, odgrywać będą inicjatywy oddolne angażujące władze lokalne i regionalne, obywateli i społeczeństwo obywatelskie.

 

Drugim priorytetem w programie Luki Jahiera jest krzewienie pokoju, którego nie należy uważać za pewnik w obecnych czasach, kiedy UE stoi przed takimi wyzwaniami jak Brexit, rosnące napięcie na Bałkanach Zachodnich i wzrost terroryzmu i niedemokratycznych praktyk w niektórych państwach członkowskich.

 

Trzecim priorytetem nowego przewodniczącego jest wzmocnienie roli kultury - Jahier postrzega ją jako siłę integrującą i mobilizującą Europę, która dzieli wspólne dziedzictwo, historię i wartości.  „Kultura może nam pomóc w przezwyciężeniu obecnego systemowego, politycznego i tożsamościowego kryzysu w Europie i zachęcić nas do wizjonerstwa, do tworzenia nowych perspektyw" – zaznaczył.

 

Ostatnim priorytetem jest nadanie młodym ludziom większej roli w inicjowaniu zmian i przyznanie im miejsca i głosu, na które zasługują.

 

Wyrażając uznanie dla prac swojego poprzednika, Georgesa Dassisa, w takich ważnych kwestiach, jak migracja, filar społeczny i przyszłość Europy, Luca Jahier powiedział, że będzie dalej podążał tą drogą i dokładał starań, by zwiększyć rolę EKES-u w zwalczaniu narastających w wielu państwach członkowskich tendencji populistycznych i nacjonalistycznych, a także w przeciwdziałaniu zjawisku ograniczania przestrzeni obywatelskiej.

 

Powiedział, że EKES pragnie aktywnie uczestniczyć w przyszłych strategicznych spotkaniach, takich jak szczyt UE na temat przyszłości Europy i uczestnictwo w konsultacjach obywatelskich prezydenta Macrona. Komitet musi również zacieśnić współpracę z innymi instytucjami UE i wzmocnić dialog z ogółem społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich krajach UE.

 

„Możemy nadać nowy impet zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Musimy wykazać się taką odwagą, dla przyszłości Europy; musimy odważyć się wyobrazić sobie nowy świat. Nie można zwlekać, przecież tak wiele historycznych porażek można streścić w dwóch słowach: za późno...", zakończył wystąpienie Luca Jahier.

 

W swoich inauguracyjnych wystąpieniach obie wiceprzewodniczące mówiły o znaczeniu i wartości działań EKES-u.

 

„EKES ma szczególną i ważną rolę do odegrania, jako że może przedstawiać wyważony punkt widzenia partnerów społecznych i zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego na temat tego, w jaki sposób skuteczniej współpracować na rzecz bardziej zjednoczonej i bardziej sfederalizowanej Europy ... wierzę, że motto obecnej prezydencji Rady Unii Europejskiej – W jedności siła – bezpośrednio się do tego odnosi i należy je w pełni popierać", powiedziała Milena Angełowa, która będzie odpowiadała za budżet EKES-u.

 

Wybrana na wiceprzewodniczącą ds. komunikacji Isabel Caño Aguilar powiedziała: „Wyrażamy poglądy pracowników, pracodawców, aktywistów, wolontariuszy, konsumentów, osób z niepełnosprawnością, rolników. Jesteśmy cementem podwalin Europy, scalamy je obecnie i będziemy wciąż to robić w przyszłości. Komitet jest faktycznym miejscem dialogu, pomostem między instytucjami europejskimi i machiną, która wszystko napędza. I to w tej roli musimy wysłuchiwać poglądów i je nagłaśniać."