Instytucje i organy Unii Europejskiej:

 

 • Komisja Europejska. Oficjalna strona Komisji Europejskiej, na której znajdują się priorytety jej działania, bieżące informacje, kalendarz działań Komisji, informacje na temat Komisarzy.

www.ec.europa.eu
 

 • Parlament Europejski. Strona prezentująca działalność jednej z najważniejszych instytucji unijnych reprezentującej interesy obywateli UE.

www.europarl.europa.eu

 

 • Rada Unii Europejskiej. Portal poświęcony działaniom najważniejszego organu politycznego Wspólnoty.

www.consilium.europa.eu

 

 • Trybunał Sprawiedliwości UE. Dokonuje wykładni prawa UE.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_pl.htm

 

 • Trybunał Obrachunkowy UE. Kontroluje finanse UE.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_pl.htm

 

 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Reprezentuje pracodawców, pracowników i inne grupy interesu.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_pl.htm

 

 • Komitet Regionów. Reprezentuje lokalne i regionalne samorządy.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_pl.htm

 

 • Europejski Bank Centralny. Odpowiedzialny za Europejską politykę monetarną.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_pl.htm

 

 • Europejski Bank Inwestycyjny. Finansuje projekty inwestycyjne UE.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_pl.htm

 

 • Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dostarcza kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_pl.htm

 

 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE. 

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_pl.htm

 

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych. Nadzoruje ochronę danych osobowych obywateli UE.

www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_pl.htm

               

 • Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

 • Europejska Szkoła Administracji. Zapewnianie pracownikom UE szkolenia.

http://europa.eu/eas/index_en.htm

 

 • Europejski Urząd Doboru Kadr. Zajmuje się rekrutacją dla potrzeb instytucji i innych jednostek UE.

https://epso.europa.eu/home_pl

 

 • Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Działa jako wydawnictwa instytucji unijnych, wydając i rozpowszechniając wszelkie oficjalne publikacje (drukowane i w formie elektronicznej).

https://publications.europa.eu/pl/web/about-us/who-we-are

 

 

 

Fundusze Europejskie:

 

 • Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. Portal informacyjny Ministerstwa Rozwoju poświęcony Funduszom Europejskim, funkcjonujący w ramach Programu Pomoc Techniczna.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 • Mapa Funduszy. Strona umożliwia zapoznanie się z dotychczas zrealizowanymi projektami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich.

www.mapadotacji.gov.pl

 

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

www.poir.gov.pl

 

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

www.pois.gov.pl

 

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

www.polskacyfrowa.gov.pl

 

 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

www.power.gov.pl

 

 • Program Operacyjny Polska Wschodnia

www.polskawschodnia.gov.pl

 

 • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

www.ewt.gov.pl

 

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

www.popt.gov.pl

 

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

www.rpo.slaskie.pl

 

 • SIMAP. System informacyjny o europejskich zamówieniach publicznych.

www.simap.ted.europa.eu/web/simap/home

 

 • eTendering. Ogłoszenia o przetargach instytucji europejskich.

www.etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=pl

 

 • Komisja Europejska. Wsparcie finansowe i przetargi.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_pl