Woda: Komisja wzywa POLSKĘ do przestrzegania przepisów UE w odniesieniu do oczyszczania ścieków komunalnych

 

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia, wzywając do zapewnienia odpowiedniego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG) nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by wszystkie aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. odpowiednio odprowadzały i oczyszczały ścieki komunalne. Wszystkie polskie aglomeracje powinny były zastosować się do tych przepisów do 31 grudnia 2015 r. Mimo wysiłków Polski i wsparcia finansowego udzielanego w ramach polityki spójności poziom nieprzestrzegania przepisów jest nadal wysoki. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.

 

Wpływ na środowisko: Komisja apeluje do POLSKI o przestrzeganie w pełni unijnych przepisów

 

Komisja wzywa Polskę do przestrzegania przepisów UE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych (dyrektywa 2011/92/UE). Dyrektywa ta przewiduje szeroki dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawie decyzji w zakresie środowiska oraz udział społeczeństwa w ich podejmowaniu. W przypadku niektórych projektów Polska uniemożliwia organizacjom ochrony środowiska zwrócenie się do sądu o ustanowienie środków tymczasowych lub zaskarżenie ostatecznego pozwolenia na podstawie jego niezgodności z przepisami UE. Ponadto w przypadku niektórych projektów infrastrukturalnych, takich jak projekty budowy dróg lub porty lotnicze, skutki kontroli sądowej są ograniczone. Sprawa ta jest znana władzom polskim, które muszą dokonać zmian w prawodawstwie krajowym transponującym dyrektywę w celu rozwiązania tego problemu. Skoro jednak sprawa pozostaje nierozwiązana, Komisja kieruje do władz Polski dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do niej uzasadnionej opinii.