Tak zwana „luka w podatku VAT" oznacza różnicę między oczekiwanymi dochodami z podatku VAT a kwotą faktycznie pobraną. Chociaż państwa członkowskie podjęły wiele działań na rzecz poprawy ściągalności podatku VAT, dzisiejsze dane liczbowe pokazują, że reforma obecnego unijnego systemu VAT w połączeniu z lepszą współpracą na szczeblu UE jest konieczna, aby państwa członkowskie mogły w pełni korzystać z dochodów z VAT w swoich budżetach.
Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, powiedział: Państwa członkowskie poprawiły ściągalność podatku VAT w całej UE. Należy to uznać i pochwalić. Nie do przyjęcia pozostaje jednak kwota 150 mld EUR rocznie, którą tracą budżety krajowe, w szczególności w sytuacji, gdy 50 mld EUR z tej sumy trafia do kieszeni przestępców, oszustów, a prawdopodobnie nawet terrorystów. Znaczna poprawa nastąpi dopiero po przyjęciu reformy systemu VAT, którą zaproponowaliśmy rok temu. Wzywam państwa członkowskie do podjęcia dalszych prac nad docelowym systemem VAT przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
W ujęciu nominalnym luka w podatku VAT zmniejszyła się o 10,5 mld EUR, do 147,1 mld EUR w 2016 r., co oznacza spadek do 12,3 % całkowitych dochodów z VAT w porównaniu z 13,2 % w roku poprzednim. Wyniki poszczególnych państw członkowskich nadal znacząco się od siebie różnią. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 22 państwach członkowskich, przy czym największe sukcesy na tym polu odnoszą: Bułgaria, Łotwa, Cypr i Niderlandy. W każdym z tych państw straty z tytułu VAT zmniejszyły się o ponad 5 punktów procentowych. Jednak w sześciu państwach członkowskich odnotowano wzrost luki w podatku VAT: w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji.
Mimo że osiągnięto znaczne postępy w zakresie poprawy poboru podatku VAT i usprawnienia administracji na szczeblu UE, państwa członkowskie powinny teraz poczynić postępy i jak najszybciej uzgodnić szeroko zakrojoną reformę mającą na celu ograniczenie oszustw związanych z VAT w systemie UE, co zaproponowała w zeszłym roku Komisja. Zmiana ta poprawiłaby i zmodernizowała system z korzyścią zarówno dla rządów, jak i przedsiębiorstw, dzięki czemu system stałby się bardziej solidny i prostszy w obsłudze dla przedsiębiorstw.
Kontekst
Badanie dotyczące luki w podatku VAT jest finansowane z budżetu UE, a jego ustalenia są istotne zarówno dla Unii, jak i dla państw członkowskich, ponieważ podatek VAT stanowi istotny wkład w budżet Unii i budżety krajowe. W badaniu zastosowano metodę „top-down", w której do oszacowania luki w podatku VAT wykorzystuje się dane z zakresu rachunków narodowych.
Po raz pierwszy sprawozdanie za 2018 r. zawiera szerszą analizę wpływu niektórych czynników zewnętrznych, takich jak struktura produkcyjna gospodarki i bezrobocie, a także czynników pod bezpośrednią kontrolą administracji podatkowej, takich jak wielkość administracji podatkowej i wydatki na technologie informacyjne (IT). Aspekt ten jest szczególnie ważny, ponieważ inwestycje w IT zwykle prowadzą do zmniejszenia luki w podatku VAT, jak stwierdzono w zaleceniach, które Komisja wydała wcześniej państwom członkowskim.
Przydatne linki
Więcej informacji znajduje się na naszej stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami.
Pełny tekst sprawozdania i zestawienie informacji są dostępne tutaj.
Materiał wideo: Komisarz Pierre Moscovici wypowiada się w sprawie zwalczania oszustw związanych z VAT