Integracja migrantów: Komisja przedstawia zestaw narzędzi mających pomóc państwom członkowskim w optymalnym wykorzystaniu funduszy unijnych.

 

Ten zestaw narzędzi ma za zadanie pomóc w uruchomieniu lokalnych strategii na rzecz integracji, przy wsparciu z zasobów UE w sposób tworzący synergię. Takie strategie należy przygotowywać nadal w ramach obecnego okresu budżetowego obejmującego lata 2014-2020.

 

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: Aby Europa mogła pozostać zamożnym, spójnym i integracyjnym społeczeństwem w przyszłości, kluczowe jest inwestowanie w politykę integracyjną już dziś. To będzie nasz priorytet na nadchodzące lata. Jedynie dzięki udanej integracji możemy sprawić, aby migracja była prawdziwą szansą dla wszystkich – dla naszych obywateli, migrantów i uchodźców oraz społeczeństwa ogółem.

 

Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen, dodała: Optymalne wykorzystanie funduszy unijnych, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, odgrywa istotną rolę we wspieraniu integracji osób wywodzących się ze środowisk migracyjnych, przy jednoczesnym kontynuowaniu inwestycji w istniejącą siłę roboczą w UE. Ponadto ustanowiliśmy narzędzie do tworzenia profilu umiejętności, które pomoże obywatelom państw trzecich w prezentowaniu ich umiejętności na europejskim rynku pracy.

 

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Unia Europejska dąży do tego, by z wyzwań związanych z migracją uczynić możliwości dla naszych społeczeństw i gospodarek. Ten zestaw narzędzi jest elementem tych działań – przyczyni się do udanej integracji migrantów na szczeblu lokalnym, przy wsparciu UE i zasobów unijnych.

 

W ramach zestawu narzędzi określono pięć następujących priorytetów odnoszących się do całościowych i skutecznych długoterminowych strategii na rzecz integracji: przyjęcie, edukacja, zatrudnienie, zapewnienie mieszkania oraz dostęp do usług publicznych. W zestawie wymieniono najpilniejsze wyzwania w ramach wspomnianych pięciu priorytetów i zaproponowano adekwatne środki wspierające, przy czym każdy z nich był powiązany z odpowiednim funduszem UE.

 

Na przykład w dziedzinie edukacji można łącznie wykorzystywać różne fundusze UE, aby szkoły bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu oraz aby zapobiegać segregacji w szkołach: zmodernizowane i dostępne struktury mogą zostać sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i AMIF można sfinansować specjalne szkolenia dla nauczycieli, aby mogli oni uporać się z problemem przedwczesnego kończenia nauki, z kolei FEAD może zapewnić pomoc materialną dla uczniów w potrzebie.

 

Państwa członkowskie i regiony mają do dyspozycji całą gamę unijnych instrumentów finansowania, które mają za zadanie wspierać różne rodzaje projektów w dziedzinie integracji, począwszy od zapewnienia kursów językowych i opieki zdrowotnej po przybyciu, a kończąc na pomocy migrantom w znalezieniu pracy, mieszkania i swojego miejsca w społeczeństwie. Instrumenty te obejmują europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) czy też Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).