Jest to ostatni etap rozpoczętej we wrześniu 2018 r. procedury, który polegał m.in. na zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) oraz uzyskaniu zgody komitetu złożonego z przedstawicieli państw członkowskich UE. Decyzja, wraz z przyjętą dziś przez Japonię równoważną decyzją, zacznie obowiązywać od dziś.

Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Dzisiejsza decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zakłada stworzenie największego na świecie obszaru bezpiecznego przepływu danych. Przy przekazywaniu danych Europejczyków do Japonii przestrzegane będą wysokie standardy prywatności. Nasze przedsiębiorstwa skorzystają również z uprzywilejowanego dostępu do rynku obejmującego 127 mln konsumentów. Inwestowanie w prywatność się opłaca; dzisiejsza decyzja stanowić będzie przykład dla przyszłych partnerstw w tej kluczowej dziedzinie i pomoże ustanowić światowe normy. 

Kluczowe elementy decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Zanim Komisja przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, Japonia wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia, aby zapewnić, że dane przekazywane z UE będą objęte gwarancjami ochrony zgodnie ze standardami europejskimi. Zabezpieczenia te obejmują:

  • zbiór zasad (zasady uzupełniające), które pozwolą zniwelować szereg różnic między tymi dwoma systemami ochrony danych. Dodatkowe zabezpieczenia wzmocnią na przykład ochronę danych szczególnie chronionych, poprawią korzystanie z indywidualnych praw oraz warunki, na jakich dane UE mogą być dalej przekazywane z Japonii do innego państwa trzeciego. Zasady uzupełniające będą wiążące dla przedsiębiorstw japońskich importujących dane z UE oraz będą egzekwowane przez niezależny organ ochrony danych w Japonii oraz tamtejsze sądy;
  • gwarancje udzielone Komisji przez rząd Japonii i dotyczące dostępu japońskich organów publicznych do danych, aby te mogły wykonywać zadania związane z egzekwowaniem prawa karnego i bezpieczeństwem narodowym. Rząd tego państwa zapewnił, że wykorzystanie danych osobowych będzie ograniczało się do niezbędnego minimum i będzie współmierne do sytuacji, a także będzie podlegało niezależnemu nadzorowi i skutecznym mechanizmom dochodzenia roszczeń;
  • mechanizm rozpatrywania skarg składanych przez Europejczyków i dotyczących dostępu do ich danych przez japońskie organy publiczne. Ten nowy mechanizm będzie zarządzany i nadzorowany przez niezależny organ ochrony danych w Japonii. 

Decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych uzupełniają również umowę o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, która wejdzie w życie w lutym 2019 r. Przedsiębiorstwa europejskie będą korzystać ze swobodnego przepływu danych z tym kluczowym partnerem handlowym, jak również z uprzywilejowanego dostępu do 127 mln japońskich konsumentów. UE i Japonia potwierdzają, że w epoce cyfrowej promowanie wysokich standardów ochrony prywatności i danych osobowych muszą i mogą iść w parze z wprowadzaniem ułatwień w handlu międzynarodowym.

Kolejne kroki

Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych oraz równoważna jej decyzja podjęta przez Japonię zaczną obowiązywać od dzisiaj.

Po upływie dwóch lat nastąpi pierwszy wspólny przegląd w celu oceny stosowania podjętych ustaleń. Przegląd ten obejmie wszystkie aspekty dotyczące stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony, w tym stosowania zasad uzupełniających i zapewnień dotyczących dostępu rządu do danych. Przedstawiciele Europejskiej Rady Ochrony Danych będą uczestniczyć w przeglądzie dotyczącym dostępu do danych do celów związanych z egzekwowaniem prawa i bezpieczeństwem narodowym. Następnie przegląd będzie prowadzony nie rzadziej niż co cztery lata.

Kontekst

Wzajemne ustalenia z Japonią co do odpowiedniego stopnia ochrony stanowią część strategii UE w dziedzinie międzynarodowych przepływów i ochrony danych, jak zapowiedziała Komisja w styczniu 2017 r. w swoim komunikacie w sprawie wymiany i ochrony danych osobowych w zglobalizowanym świecie.

17 lipca 2018 r. UE i Japonia pomyślnie zakończyły rozmowy w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony (zob. komunikat prasowy). Strony uzgodniły wzajemne uznawanie swoich systemów ochrony danych za odpowiednie, co pozwoli na bezpieczne przekazywanie danych osobowych między UE a Japonią.

W lipcu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker i premier Shinzo Abe zobowiązali się przyjąć decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony w ramach podjętego przez UE i Japonię wspólnego zobowiązania do promowania wysokich standardów ochrony danych osobowych na poziomie międzynarodowym (zob. oświadczenie).

Przetwarzanie danych osobowych w UE opiera się na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), w którym przewidziano różne narzędzia przekazywania danych osobowych państwom trzecim, w tym decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. Komisja Europejska jest uprawniona do określenia, czy dane państwo spoza UE zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Parlament Europejski i Rada mogą zwrócić się do Komisji Europejskiej o utrzymanie takich decyzji, ich zmianę lub cofnięcie. 

Dalsze informacje:

Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych i powiązane dokumenty

Zestawienie informacji na temat podjętej przez UE i Japonię decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Komunikat prasowy w sprawie rozpoczęcia procedury przyjęcia decyzji (5 września 2018 r.)

Komunikat prasowy dotyczący wniosków z rozmów w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony (17 lipca 2018 r.)

Pytania i odpowiedzi na temat uzgodnionej z Japonią decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Statement