Parlament Europejski stanowczo potępił coraz agresywniejsze działania Rosji, Chin, Iranu i Korei Północnej, "które mają na celu podważenie fundamentów i zasad demokracji europejskich, jak również suwerenności wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego".

 

Posłowie podsumowywali środki stosowane przez UE w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie obcych państw. Wzywają państwa członkowskie do rozważenia możliwości opracowania solidnych ram prawnych zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie międzynarodowym w celu zwalczania zagrożeń hybrydowych.

 

Jak poradzić sobie z Rosją

 

Przyjęta przez Parlament rezolucja (489 głosów za, 148 przeciw i 30 wstrzymujących się) zwraca uwagę na zagrożenia dla europejskiej demokracji wynikające rosyjskich kampanii propagandowych, głównego źródła dezinformacji w Europie. Posłowie wzywają UE do wzmocnienia utworzonej w 2015 r. grupy zadaniowej East StratCom i przekształcenia jej w pełnoprawną strukturę w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, aby skuteczniej mogła przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie.

 

Odpowiedzialność dostawców usług

 

Posłowie domagają się, aby firmy z branży mediów społecznościowych, firmy kurierskie i dostarczające wyszukiwarki internetowe podlegały specjalnym regulacjom prawnym. Firmy, które nie usuną szybko fałszywych wiadomości będących elementem kampanii dezinformacyjnych, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Właściwe organy w państwach członkowskich powinny być w stanie zidentyfikować i zlokalizować autorów i sponsorów publikowanych treści politycznych.

 

Zabezpieczenie przebiegu wyborów

 

Posłowie zdecydowanie potępiają ingerencję obcych państw w wybory i referenda. Zachęca się państwa członkowskie UE do zmiany ordynacji wyborczych w taki sposób, by dawały im podstawę prawną do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z kampanii dezinformacyjnych, cyberataków, cyberprzestępstw.

 

Państwa członkowskie powinny wspierać kraje stowarzyszone z UE oraz Bałkany Zachodnie w zapewnieniu skutecznej ochrony wyborów przed wrogą działalnością propagandową podmiotów zewnętrznych.

 

W głosowaniu we wtorek Parlament przyjął również przepisy chroniące wybory europejskie w maju 2019 r. przed niewłaściwym wykorzystaniem danych. Inspiracją dla przepisów były miedzy innymi przypadki manipulacji danymi w celu wpłynięcia na referendum w sprawie brexitu w Wielkiej Brytanii oraz skandalu z udziałem Facebooku i agencji Cambridge Analytica. Nowe przepisy pozwalają nakładać sankcje finansowe na paneuropejskie partie polityczne i fundacje, które celowo wykorzystywałyby w sposób nielegalny dane osobowe w swoich europejskich kampaniach wyborczych.

 

Cytat

 

Anna Fotyga (EKR, Polska), sprawozdawczyni, powiedziała: "Dezinformacja zatruwa serca i umysły. Nie możemy dłużej zaprzeczać, że nasze instytucje i społeczeństwa są celem wrogiej propagandy Kremla, która jest częścią szerszej strategii. Na szczęście jesteśmy bardziej doświadczeni, zdeterminowani i zjednoczeni, by przeciwdziałać takim działaniom. Nasza odpowiedź zależy od prężnych społeczeństw, przejrzystych mediów i zachęcania do pluralizmu przy jednoczesnym unikaniu cenzury".

 

Kontekst

 

W rezolucji podsumowano działania, jakie Europejska Służba Działań Zewnętrznych podjęła w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii komunikacyjnej UE mającej na celu przeciwdziałanie antyeuropejskiej propagandzie. Rezolucja została przyjęta 23 listopada 2016 r.

 

Więcej informacji:

Procedura: