Sieci i punkty informacyjne, czyli gdzie szukać informacji o UE?

W Polsce działa wiele sieci i punktów informacyjnych, za pośrednictwem których zainteresowane osoby uzyskać mogą informacje o poszczególnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct prowadzi ogólną działalność informacyjną o zjednoczonej Europie, jednakże pozostałe punkty i sieci informacyjne mają zwykle charakter instytucji wyspecjalizowanych, czyli zajmujących się konkretnym wycinkiem aktywności UE. Aby ułatwić wybór odpowiedniego punktu poniżej przedstawiamy ich listę wraz z informacją o tym, czym się zajmują.

 

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia (EURES)

 

Udziela porad pracownikom, pracodawcom i poszukującym pracy w dziedzinie zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego wszystkie państwa członkowskie UE, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię) oraz Szwajcarii. Świadczy usługi pośrednictwa pracy, dostarcza informacji o wolnych miejscach pracy oraz warunkach życia i pracy w powyższych państwach.

 

W Polsce pracowników EURES znaleźć można w wielu instytucjach i organizacjach. Doradcy oraz asystenci EURES są zatrudnieni w wojewódzkich urzędach pracy, wojewódzkich komendach Ochotniczych Hufców Pracy lub centrum edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, są także pośrednikami pracy w poszczególnych powiatowych urzędach pracy. Działaniami Sieci kieruje:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy,

Krajowe Biuro Koordynacji EURES

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

tel. 22 529 07 40

e-mail: sekretariat.DRP@mrpips.gov.pl

www.eures.praca.gov.pl

 

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK)

 

Pomaga konsumentom w całej UE. Bezpłatnie informuje i edukuje konsumentów w zakresie ich praw w Unii Europejskiej oraz pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii.

Europejskie Centrum Konsumenckie

Centrum Konferencyjne UOKiK, p. 1.5.
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
tel. 22 556 01 18 / fax 22 556 03 59
e-mail: info@konsument.gov.pl

www.konsument.gov.pl

 

Enterprise Europe Network (EEN)

 

Wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w umiędzynarodowianiu ich działalności gospodarczej. Oferuje przedsiębiorcom kompleksowe i bezpłatne usługi wspierające działalność eksportową i wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie dzięki udzielaniu kompleksowych informacji, organizacji szkoleń oraz oferowanym usługą o charakterze doradczym. EEN informuje m.in. o prawie UE, zasadach prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, źródłach finansowania oraz programach UE dedykowanych przedsiębiorcom. Ponadto Sieć pomaga w poszukiwaniu partnerów handlowych i technologicznych, promuje i organizuje wyjazdy w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie oraz świadczy usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne.

 

W Polsce działa 30 ośrodków Enterprise Europe Network. Ich dane kontaktowe znaleźć można na stronie internetowej http://een.org.pl. Działaniami Sieci kieruje:

Koordynator krajowej sieci Enterprise Europe Network – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Departament Promocji Gospodarczej

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

tel. 22 432 71 02

e-mail: een@parp.gov.pl

www.een.org.pl

 

SOLVIT

 

Pośredniczy w rozwiazywaniu konkretnych problemów, czyli sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii), które powstały w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów unijnego prawa. SOLVIT jest systemem bezpłatnym i nieformalnym, skierowanym zarówno do obywateli, jak i do przedsiębiorców. Zajmuje się przede wszystkim problemami związanymi z naruszaniem prawa obowiązującego w zakresie rynku wewnętrznego, zabezpieczenia społecznego, zezwolenia na pobyt, uznawania kwalifikacji zawodowych, dostępu produktów do rynku, prawa jazdy, dostępu do rynku usług, podjęcia działalności na własny rachunek, rejestracji pojazdów, kontroli granicznych i drogowych oraz podatku VAT. Warunkiem skorzystania z pomocy SOLVIT jest fakt, iż dany problem spowodowany został przez administrację innego państwa członkowskiego UE. SOLVIT zajmuje się więc kwestiami transgranicznymi, które nie dotyczą wyłącznie relacji między przedsiębiorcami lub konsumentami a przedsiębiorcami.

 

Centrum SOLVIT Polska

Ministerstwo Rozwoju, Departament Spraw Europejskich

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

tel. 22 693 53 60

e-mail: solvit@mr.gov.pl

www.mr.gov.pl/solvit

 

Eurodesk Polska

 

Oferuje informacje dla młodzieży, organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą związane z edukacją, współpracą międzynarodową i działalnością młodzieżową. Odpowiada na pytania i udziela porad z zakresu mobilności, szkoleń i funduszy UE, informuje o szkoleniach i projektach międzynarodowych, prowadzi bazę polskich i europejskich programów grantowych, wydaje publikacje dla młodzieży (o pracy, stażach, studiach i wolontariacie w Europie) oraz elektroniczne biuletyny informacyjne. Pracownicy Eurodesk prowadzą lekcje i warsztaty dla młodzieży. Sieć odpowiada także za zawartość Europejskiego Portalu Młodzieżowego – europa.eu/youth/PL_pl. W naszym kraju sieć koordynowana jest przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska działające w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl).

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Biuro Eurodesk Polska

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

tel. 22 463 14 50

e-mail: eurodesk@eurodesk.pl

www.eurodesk.pl

 

Krajowe Centrum Europass

 

To kolejna sieć, która funkcjonuje w ramach struktury Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Europass to jednak przede wszystkim pakiet pięciu dokumentów, które funkcjonują w takiej samej formie na obszarze Europy, czyli: CV, Paszport Językowy, Mobilność, Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej oraz dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego. Wszystkie one pomagają w skutecznym zaprezentowaniu swoich kwalifikacji i umiejętności na krajowym oraz europejskim rynku pracy i edukacji.

Szczegółowe informacje na temat dokumentacji Europass oraz bezpłatne narzędzia umożliwiające m.in. stworzenie własnego CV znaleźć można na stronie internetowej: europass.cedefop.europa.eu/pl.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Krajowe Centrum Europass

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

tel. 22 463 15 10

e-mail: europass@frse.org

www.europass.org.pl

 

Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich

 

 

Ośrodki ENIC-NARIC udzielają porad i informacji o uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz tych, które dotyczą edukacji akademickiej, informują więc między innymi o procedurach uznania wykształcenia wyższego (dyplomów, stopni naukowych) oraz o systemie edukacji w kraju pochodzenia, a także w innym państwie członkowskim. W Ośrodkach dowiedzieć można się także, jakie są warunki edukacji za granicą, mobilności studentów, kadry akademickiej i naukowej.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Współpracy Międzynarodowej,

Narodowe Centrum Informacji ENIC-NARIC

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

tel. 22 529 92 266/359

e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl

www.enic-naric.net/poland.aspx

 

Program Erasmus+

 

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji, których działalność jest związana z edukacją, szkoleniami, młodzieżą lub sportem. Jego celem jest rozwijanie umiejętności Europejczyków, budowanie partnerstw między instytucjami oraz wspieranie reform w systemach edukacji i szkoleń. Informacji o programie udziela:

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. 22 463 10 00

e-mail: kontakt@erasmusplus.pl

www.erasmusplus.org.pl

 

Program eTwinning

 

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. To również bezpłatne doskonalenie zawodowe nauczycieli. Informacji o programie udziela:

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Krajowe Biuro eTwinning

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. 22 463 14 00

e-mail: etwinning@frse.org.pl

www.etwinning.pl

 

Program „Europa dla obywateli”

 

 

Program współfinansuje międzynarodowe projekty pamięci europejskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partnerstw i sieci miast oraz inne działania wspierające aktywność obywateli krajów europejskich. Polski Punkt Kontaktowy programu organizuje i prowadzi szkolenia, udziela konsultacji, informuje o założeniach programu.

 

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”

Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

tel. 22 447 61 74, 22 447 61 16

e-mail: edo@iam.pl

www.europadlaobywateli.pl

 

Program Kreatywna Europa – komponenty Kultura oraz MEDIA

 

„Kultura” oraz „MEDIA” to części Programu Kreatywna Europa, które skierowane są m.in. do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych, w tym europejskim sektorze audiowizualnym oraz kinematografii, a także do producentów filmów i gier komputerowych. Celem komponentów jest promocja i rozwój europejskiej kultury, sztuki i kultury audiowizualnej. Informacji o programie udziela:

 

Creative Europe Desk Polska

Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

tel. 22 447 61 72/73

e-mail: info@kreatywna-europa.eu

www.kreatywna-europa.eu

 

Europejska Sieć Informacji o Edukacji Eurydice

 

Sieć Eurydice przygotowuje i publikuje analizy systemów edukacji. Polskie Biuro  Eurydice funkcjonuje w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Na stronie internetowej biura znaleźć można wiele rzetelnych publikacji.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Polskie Biuro Eurydice

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

tel. 22 463 13 70

e-mail: eurydice@frse.org.pl

www.eurydice.org.pl

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)

 

Świadczą bezpłatne usługi informacyjne na temat Funduszy Europejskich. Ich pracownicy pomogą odnaleźć taką możliwość unijnego finansowania, która odpowiadać będzie Twojemu pomysłowi. Przedstawią informację o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, procesie ubiegania się o dofinansowanie czy też sposobie rozliczenia projektu. PIFE organizują spotkania informacyjne i szkolenia, a także pełnią dyżury w miejscowościach, w których nie mają swoich siedzib.

 

Za działalność Punktów odpowiadają urzędy marszałkowskie, są one obecne we wszystkich województwach. Dane kontaktowe do poszczególnych placówek znajdziesz na poniższej stronie internetowej.

 

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

tel. 22 626 06 32

e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Europejskich (KPK)

 

Jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w ramach tzw. programów centralnych Komisji Europejskiej. Ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu UE, obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w tym m.in. COSME, Horyzont 2020, EaSI, Kreatywna Europa oraz LIFE. KPK uczestniczy także w promocji „Planu Inwestycyjnego dla Europy” w zakresie instrumentów finansowych dla MŚP. Prowadzi bezpłatną działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą na terenie całego kraju.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

tel. 22 696 64 97, faks 22 696 64 95

e-mail: programy@zbp.pl

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

 

Pomaga instytucjom naukowym, badawczo-rozwojowym, naukowcom, przedsiębiorstwom, organizacjom i władzom publicznym zainteresowanym uczestnictwem w programach badawczych UE (Horyzont 2020) poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i ekspercką. Promuje europejskie badania, rozwój technologiczny i innowacje, wspiera współpracę międzynarodową.

 

W Polsce działa Sieć KPK składająca się z KPK i 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, zlokalizowanych w większych ośrodkach akademickich.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

tel. 22 828 74 83

e-mail: kpk@kpk.gov.pl

www.kpk.gov.pl

 

Sieć Centrów Informacji dla Naukowców EURAXESS

 

 

Sieć wspiera mobilność międzynarodową naukowców przyjeżdżających do Europy oraz podróżujących między krajami europejskimi. Centra EURAXESS pomagają naukowcom, ich rodzinom oraz pracodawcom w kwestiach prawno-administracyjnych w poszczególnych krajach (legalizacja pobytu, ubezpieczenia, podatki itp.) oraz doradzają odnośnie możliwości finansowania badań. W Polsce funkcjonuje 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych miastach.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

tel. 664 032 124

e-mail: mobility@kpk.gov.pl

www.euraxess.pl

 

Eurodoradztwo Polska (EDP)

 

Celem projektu jest wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy. Jest on adresowany przede wszystkim do doradców zawodowych, a realizowane w jego ramach działania służą podniesieniu ich kompetencji zawodowych i rozwojowi warsztatu pracy poprzez wzbogacanie zasobów informacji oraz udostępnianie różnego rodzaju opracowań z zakresu poradnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Rynku Pracy

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

tel. 22 529 07 40/41

e-mail: sekretariat.drp@mrpips.gov.pl

www.euroguidance.eu

 

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP

 

 

Udziela producentom, importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim innym zainteresowanym  stronom (zwłaszcza średnim i małym przedsiębiorstwom) porad i wskazówek dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia REACH oraz CLP. Centrum pełni również rolę informacyjną poprzez prowadzenie stron internetowych www.reach.gov.pl, www.clp.gov.pl, organizowanie konferencji, seminariów oraz warsztatów poświęconych tematyce rozporządzeń REACH i CLP. Jest członkiem unijnej sieci Help - Net (Helpdesk Correspondents’ Network), dzięki czemu ściśle współpracuje z podobnymi jednostkami wszystkich państw członkowskich, helpdeskiem Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i Komisją Europejską.

 

Biuro ds. Substancji Chemicznych

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP

ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź

tel. 42 2538424, 42 2538427

e-mail: pomoc@reach.gov.pl

www.chemikalia.gov.pl

www.reach.gov.pl

www.clp.gov.pl

 

FIN-NET

 

(Rzecznik Finansowy, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego)

 

Zajmuje się polubownym rozwiązywaniem sporów z zakresu usług finansowych. Jest siecią pozasądowych organów rozpatrujących skargi konsumentów na działalność banków, ubezpieczycieli, firm inwestycyjnych oraz innych przedsiębiorców finansowych. W ramach FIN-NET krajowe organy rozwiązujące spory podejmują współpracę w celu zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów transgranicznych.

 

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

tel. 22 333 73 26/27

e-mail: biuro@rzu.rf.pl

www.rf.gov.pl

 

Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

tel. 22 486 84 00

e-mail: arbiter@zbp.pl

www.zbp.pl

 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

pl. Powstańców W-wy 1, 00-950 Warszawa

skr. poczt. 419

tel. 22 262 40 54

e-mail: sad.polubowny@knf.gov.pl

www.knf.gov.p

 

Informacje o sieciach i punktach informacyjnych

 

Więcej informacji o sieciach i punktach informacyjnych – zarówno tych opisanych powyżej, jak i pozostałych – znajdziecie w publikacji przygotowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce: https://ec.europa.eu/poland/sites/poland/files/docs/final_komisja_europejska_folder_a4_2017.pdf