Parlament Europejski przyjął w środę trzy projekty rozporządzeń, które pozwolą unowocześnić system informacyjny Schengen (SIS), najszerzej stosowany w Europie system gromadzenia i przekazywania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania granicami.

 

Nowości w zmodernizowanym systemie informacyjnym Schengen:

 

- system powiadomień o osobach poszukiwanych w związku z przestępstwami i aktami terroryzmu;

 

- zobowiązanie organów krajowych do przekazywania szczegółowych informacji na temat aktów terrorystycznych organom we wszystkimi innych państwami członkowskimi;

 

- powiadomienia prewencyjne dotyczące dzieci zagrożonych uprowadzeniem, w szczególności uprowadzeniem rodzicielskim, oraz ostrzeżenia dotyczące osób nieporadnych ze względu na stan psychiczny lub fizyczny znajdujących się w sytuacji zagrożenia,

 

- powiadomienia dotyczące decyzji o powrocie imigrantów do kraju pochodzenia wydawanych przez państwa członkowskie, które mają pomóc w egzekwowaniu tych decyzji (dotyczących obywateli państwa spoza UE nielegalnie przebywających na terenie któregoś z państw członkowskich).

 

Straż graniczna, policja, służby celne, sądowe i migracyjne w krajach należących do strefy Schoenem mają dostęp do systemu informacyjnego SIS. Dzięki nowelizacji przepisów Europol uzyska dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w systemie, a Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) do danych powiązanych z jej kompetencjami.

 

Poseł sprawozdawca Carlos Coelho (EPL, Portugalia) powiedział: „SIS to centralny punkt wymiany informacji w Europie , zarówno dla straży granicznej jak i organów ścigania. Reforma ta przygotuje system na przyszłość, poprawi bezpieczeństwo i zapewni swobodę przemieszczania się. SIS jest i pozostanie największą, najczęściej wykorzystywaną i najlepiej wykorzystywaną bazą danych w Europie, przy jednoczesnym zapewnieniu większego bezpieczeństwa naszym obywatelom".

 

Poseł sprawozdawca Jeroen Lenaers (EPL, Holandia) stwierdził: "Z powodu braku wymiany informacji między państwami UE obywatel państwa trzeciego z nakazem powrotu może łatwo uniknąć obowiązku, udając się do innego państwa członkowskiego. Polityka w zakresie powrotu imigrantów powinna być bardziej skuteczna, w przeciwnym razie bardzo trudno będzie utrzymać wsparcie dla osób ubiegających się o azyl, które potrzebują naszej pomocy".

 

Kolejne kroki

 

Przepisy dotyczące odpraw granicznych zostały zatwierdzone 530 głosami poparcia, przy 50 głosach przeciw i 66 wstrzymujących się. Przepisy dotyczące współpracy policyjnej i sądowej poparł 55 posłów, 67 głosowało przeciw, 20 wstrzymało się od głosu. Za przepisami dotyczącymi powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich opowiedziało się 500 głosujących, przeciw było 103 głosach wstrzymujących się.

 

Nowe przepisy zostały już uzgodnione przez negocjatorów Parlamentu i Rady w czerwcu (tekst w wersji angielskiej i francuskiej), ale nadal wymagają formalnego zatwierdzenia przez Radę.

 

Kontekst

 

SIS został utworzony w 1995 r. po zniesieniu granic wewnętrznych w strefie Schengen. Bardziej zaawansowana wersja (znana jako "SIS II") została stworzona w 2006 r. i wdrożona w 2013 r. System jest używany w 30 krajach Europy. W samym tylko 2017 r. sprawdzano w nim dane 5 miliardów razy.