Drużyna Europy:

Ruszyła platforma Digital4Development, która pomoże w kształtowaniu sprawiedliwej cyfrowej przyszłości na całym świecie

 

8 grudnia 2020 przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oficjalnie uruchomi platformę Digital4Development (Cyfryzacja na rzecz rozwoju – D4D) w obecności przedstawicieli pięciu założycielskich państw członkowskich, w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Platforma łączy kluczowe zainteresowane strony z państw członkowskich UE, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji finansowych w duchu „Drużyny Europy”, a jej głównymi celami są: zwiększenie inwestycji w transformację cyfrową krajów partnerskich; propagowanie kompleksowego zbioru opartych na wartościach przepisów na rzecz gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na całym świecie; propagowanie silniejszego i bardziej strategicznego zaangażowania UE w międzynarodowe partnerstwa cyfrowe.

 

Przed inauguracją przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: Pandemia COVID-19 pokazała, jak bardzo nasze życie zależy od technologii cyfrowych. Za pośrednictwem platformy Digital4Development Drużyna Europy buduje silne więzi na całym świecie, aby rewolucja cyfrowa stała się szansą dla wszystkich.

 

Wydarzenie odbyło się w obecności pięciorga szefów państw i rządów Niemiec, Francji, Belgii, Estonii i Luksemburga, a sześć kolejnych państw członkowskich UE (Finlandia, Litwa, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania i Szwecja) podpisało już list intencyjny dotyczący przyłączenia się do platformy D4D wraz z instytucjami publicznymi, podmiotami z branży, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim.

 

Podczas obrad panelu wysokiego szczebla ds. partnerstwa między UE a Unią Afrykańską na rzecz transformacji cyfrowej zostanie uruchomiona „platforma D4D UE-Unia Afrykańska”. Będzie ona działać jako strategiczne narzędzie służące rozwojowi wielostronnego dialogu, wspólnych partnerstw oraz inwestycji w afrykańską gospodarkę cyfrową.

 

Zgodnie z podejściem „odbudować lepiej” Unia Europejska postanowiła przeznaczyć na transformację cyfrową 20 % środków planu odbudowy dla Europy. Dzisiejsza zapowiedź jest dowodem na to, że dzielimy się ambitnymi planami na rzecz lepszej cyfrowej przyszłości po pandemii również z naszymi partnerami na całym świecie – powiedział Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego. Pomoże to zlikwidować przepaść cyfrową na świecie i wspólnie rozwijać gospodarki cyfrowe Europy i Afryki.

 

 Gospodarka cyfrowa będzie kluczową siłą napędową zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w Afryce tylko wtedy, gdy zlikwidujemy przepaść cyfrową, w tym między kobietami a mężczyznami. Uruchomienie platformy Digital4Development Unia Afrykańska – Unia Europejska jest kamieniem milowym w ramach naszego partnerstwa z Unią Afrykańską na rzecz osiągnięcia tego celu – stwierdziła Jutta Urpilainen, komisarz ds. partnerstw międzynarodowych.

 

Przed oficjalnym uruchomieniem platforma D4D UA-UE umożliwiła już podjęcie wielu ważnych inicjatyw, wspierając wdrażanie europejskiej cyfrowej reakcji na pandemię COVID-19.

 

W ramach globalnej reakcji Drużyny Europy na pandemię COVID-19 przeznaczono ponad 60 mln euro z funduszy UE na natychmiastowe środki reagowania cyfrowego, aby wesprzeć kraje partnerskie w budowaniu długoterminowej odporności ich systemów społeczno-gospodarczych.

20 % środków unijnego planu odbudowy gospodarczej „Next Generation EU” przeznaczono na transformację cyfrową, w związku z tym w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych UE zwiększy swoje inwestycje w cyfrowe partnerstwa z Afryką.

Uczestnicy panelu wysokiego szczebla ds. partnerstwa UE-Unia Afrykańska na rzecz transformacji cyfrowej podkreślili znaczenie ochrony suwerenności Afryki w zakresie technologii cyfrowych i danych oraz z zadowoleniem przyjęli inicjatywę przewodnią UE-UA w zakresie danych jako przełomowy czynnik rozwoju afrykańskiej gospodarki opartej na danych. Afrykańsko-europejski pomost na rzecz innowacji (African-European Digital Innovation Bridge – AEDIB) jest kluczowym narzędziem łączącym cyfrowe ekosystemy innowacji, wzmacniającym współpracę i wspierającym wymianę między sąsiadującymi kontynentami.