Europa musi pogłębić swój potencjał innowacyjny, aby móc konkurować na rynkach światowych oraz utrzymać i poprawić europejski styl życia zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej z czerwca 2018 r. i marca 2019 r. Dlatego też Komisja Junckera wyznaczyła nowy poziom ambicji dla UE i jej państw członkowskich oraz regionów, a także zaproponowała program „Horyzont Europa", który jest najambitniejszym w historii programem w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Dzięki temu UE będzie mogła utrzymać wiodącą pozycję w zakresie globalnych badań i innowacji.

Opublikowany dzisiaj przez Komisję Europejski Ranking Innowacyjności i ranking innowacyjności regionów za 2019 r. pokazują, że wyniki UE w tej dziedzinie poprawiają się co roku już od czterech lat z rzędu. Po raz pierwszy w historii europejskie innowacje przewyższyły osiągnięcia Stanów Zjednoczonych. UE nadal jednak ustępuje pod tym względem Japonii i Korei Południowej, zaś Chiny szybko nadrabiają zaległości. Dane te stanowią uzupełnienie opracowanych niedawno przez Komisję w ramach europejskiego semestru zaleceń dla poszczególnych krajów, w których podkreślono rolę badań naukowych i innowacji oraz przedstawiono zalecenia dotyczące zwiększenia wzrostu wydajności i konkurencyjności.

 Rankingi innowacyjności 2019

Europejski Ranking Innowacyjności – ranking państw. Kolorowe kolumny przedstawiają wyniki w zakresie innowacji z 2018 r., poziome czarne kreski wskazują wyniki z 2017 r., a szarymi kolumnami oznaczono wyniki z 2011 r. – wszystkie wartości zestawiono w porównaniu ze średnią UE z 2011 r.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: Opracowywane przez Komisję rankingi innowacyjności pomagają państwom członkowskim, regionom i całej UE określać, w jakich obszarach konieczne są reformy polityczne, aby wzmocnić wiodącą pozycję Europy w zakresie innowacji.

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodał: Innowacje oznaczają miejsca pracy i wzrost w przyszłości. Ogólny postęp w UE bardzo mnie cieszy. Jednak aby utrzymać się w globalnym wyścigu, zarówno UE, jak i państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu inwestować i tworzyć politykę, która sprzyja rozwojowi innowacyjności. 

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu dodała: Unijne fundusze polityki spójności są główną siłą napędową innowacji i zrównoważonego rozwoju. Start-upy i małe przedsiębiorstwa pomagają tworzyć nowe modele biznesowe w sektorze cyfrowym i ekologicznym. Okazuje się jednak, że ośrodki innowacji mogą rozwijać się również w krajach o słabszych gospodarkach, a wiedza ta pomaga nam wspierać innowacje w regionalnych ekosystemach, także w regionach słabiej rozwiniętych.

Europejski Ranking Innowacyjności 2019: najważniejsze wyniki

 • W oparciu o uzyskane wyniki państwa UE dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i słabi innowatorzy. Unijnym liderem innowacji w 2019 r. jest Szwecja, a kolejne miejsca zajmują Finlandia, Dania i Holandia. Zjednoczone Królestwo i Luksemburg spadły z najwyższej rangi lidera innowacji do grupy silnych innowatorów, a Estonia po raz pierwszy znalazła się grupie silnych innowatorów.
 • Od 2011 r. wyniki UE pod względem innowacyjności wzrosły średnio o 8,8 proc. Od 2011 r. wyniki w zakresie innowacji poprawiły się w 25 państwach członkowskich UE. Największy wzrost odnotowano na Litwie, w Grecji, na Łotwie, Malcie, w Zjednoczonym Królestwie, Estonii i Holandii, a największy spadek nastąpił w Rumunii i Słowenii.
 • W skali światowej UE wyprzedziła Stany Zjednoczone. Przewaga UE nad Brazylią, Indiami, Rosją i RPA jest wciąż znaczna. Tempo rozwoju w tej dziedzinie w Chinach jest jednak trzy razy większe niż tempo wzrostu innowacyjności w UE. UE ustępuje również Japonii i Korei Południowej.
 • W wybranych obszarach innowacji najlepsze wyniki w UE uzyskują: Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań naukowych; Francja – finansowanie i wsparcie; Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; Portugalia – innowacyjne MŚP; Austria – powiązania; Malta – aktywa intelektualne; Irlandia – wpływ na poziom zatrudnienia i wielkość sprzedaży.

Ranking innowacyjności regionów 2019: najważniejsze wyniki

Rankingowi za 2019 r. towarzyszy ranking innowacyjności regionów. Zawiera on ocenę porównawczą wyników systemów innowacji w 238 regionach 23 państw członkowskich UE, natomiast Cypr, Estonię, Łotwę, Luksemburg i Maltę uwzględniono na poziomie krajowym. Ponadto ranking innowacyjności regionów obejmuje również regiony Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Najbardziej innowacyjne regiony w UE to: Helsinki-Uusimaa (Finlandia), a następnie Sztokholm (Szwecja) i Hovedstaden (Dania). W 159 regionach wydajność wzrosła w dziewięcioletnim okresie obserwacji. Tegoroczny ranking innowacyjności regionów wskazuje na silną zbieżność pod względem wyników regionalnych i zmniejszenie różnic między poszczególnymi regionami.

Kontekst

W ostatnich dziesięcioleciach siłą napędową około dwóch trzecich wzrostu gospodarczego w Europie były innowacje. Każde euro zainwestowane w europejski program badań i innowacji Horizon Europe może potencjalnie wygenerować zwrot do 11 EUR PKB w ciągu 25 lat. Oczekuje się, że w latach 2021–2027 inwestycje w badania naukowe i innowacje wygenerują do 100 tys. nowych miejsc pracy w sektorze badań naukowych i innowacji.

Dane zawarte w Europejskim Rankingu Innowacyjności i rankingu innowacyjności regionów pomagają państwom członkowskim, regionom i UE jako całości określać obszary, w których wyniki są dobre, oraz dziedziny, w których potrzebne są reformy polityczne sprzyjające propagowaniu innowacji. Ponadto w ramach analizy europejskiego semestru Komisja przedstawiła ostatnio zalecenia dla poszczególnych krajów na 2019 r., które zawierają wytyczne dla polityki gospodarczej wszystkich państw członkowskich UE na następne 12–18 miesięcy.W tegorocznych zaleceniach dla poszczególnych krajów badaniom naukowym i innowacjom poświęcono szczególną uwagę.

Więcej informacji:

 • Notatka prasowa — Europejski Ranking Innowacyjności i ranking innowacyjności regionów 2019
 • Europejski Ranking Innowacyjności 2019
 • Ranking innowacyjności regionów 2019
 • Komunikat prasowy: Europejski semestr 2019 – pakiet wiosenny: Komisja zaleca państwom członkowskim dążenie do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (czerwiec 2019)
 • Komunikat prasowy: 2 miliardy euro na przyspieszenie utworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji (marzec 2019)
 • Komunikat prasowy: Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie w sprawie programu „Horyzont Europa", przyszłego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (marzec 2019)
 • Komunikat prasowy: Odnowiona agenda w dziedzinie badań naukowych i innowacji: szansa dla Europy, by kształtować przyszłość (maj 2018)
 • Zestawienie informacji: zakończone sukcesem unijne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji