W rezolucji przyjętej 597 głosami do 15, przy 25 wstrzymujących się od głosu, posłowie przedstawiają propozycje zbierania śmieci na morzu, nowe unijne standardy i definicje biodegradacji i kompostowania oraz kompletny zakaz plastiku ulegającego degradacji utleniającej do 2020 roku.

 

Tworzywa ulegające degradacji utleniającej nie ulegają właściwej biodegradacji, nie nadają się do kompostowania i wpływają niekorzystnie na recykling tradycyjnych tworzyw sztucznych. Posłowie popierają również zakaz stosowania mikrodrobin plastiku w kosmetykach i produktach czyszczących do 2020 roku.

 

Standardy jakości plastiku po recyklingu

 

Stabilny rynek wewnętrzny surowców wtórnych jest potrzebny, aby zapewnić przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, uważają posłowie. Wzywają Komisję Europejską do zaproponowania norm jakości w celu zbudowania zaufania i pobudzenia rynku wtórnych tworzyw sztucznych, biorąc pod uwagę różne stopnie recyklingu, które są kompatybilne z różnymi zastosowaniami, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, na przykład w przypadku stosowania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w pojemnikach spożywczych.

 

Państwa członkowskie powinny również rozważyć obniżenie stawki podatku VAT na produkty zawierające materiały pochodzące z recyklingu.

 

Poszerzenie zakresu odpowiedzialności producenta

 

Posłowie podkreślają, że istnieje wiele dróg umożliwiających osiągnięcie wysokich wskaźników selektywnego zbierania i recyklingu odpadów oraz ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, na przykład systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta przewidujące zróżnicowane opłaty, systemy zwrotu kaucji i zwiększenie świadomości publicznej.

 

Proponują oni jednak zbadanie, czy istniejące już systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinny być rozszerzone na inne rodzaje plastiku.

 

Łowienie plastikowych odpadów

 

Posłowie podkreślają istotną rolę, jaką mogą odegrać rybacy, zbierając odpady z tworzyw sztucznych z morza podczas działalności połowowej i przywożąc je do portu, gdzie zostałyby one objęte właściwą gospodarką odpadami. Komisja i państwa członkowskie powinny zachęcać do tego typu działań, uważają posłowie.
 

Kontekst

 

Według Komisji Europejskiej 87% obywateli UE twierdzi, że jest zaniepokojonych wpływem tworzyw sztucznych na środowisko. Globalna roczna produkcja tworzyw sztucznych osiągnęła w 2015 roku poziom 322 milionów ton, a w ciągu najbliższych 20 lat spodziewane jest jej podwojenie. Tylko 30% odpadów z tworzyw sztucznych jest zbierane w celu recyklingu, podczas gdy tylko 6% tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu jest wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu.

 

Tworzywa sztuczne stanowią 85 % odpadów na plażach i ponad 80 % odpadów morskich.