Posłowie podkreślili, że obecne zobowiązania podjęte przez strony UNFCCC "ograniczyłyby globalne ocieplenie jedynie do wzrostu temperatury o około 3,2°C i nie zbliżyłyby się nawet do celu obniżenia wzrostu do 2°C", w tekście rezolucji na konferencję klimatyczną COP24 w Katowicach. przyjętej 239 głosami do 145, przy 23 wstrzymujących się od głosu.

 

Posłowie uważają, że globalny wpływ wzrostu temperatury o 2°C byłby głęboki i najprawdopodobniej nieodwracalny, ale można by go uniknąć, dążąc do osiągnięcia ambitniejszego celu 1,5°C. Rozwiązania technologiczne są już dostępne i coraz bardziej konkurencyjne cenowo. Wszystkie polityki UE powinny być ściśle powiązane z długoterminowymi celami porozumienia paryskiego, stwierdzono w tekście.

 

Parlament wezwał strony porozumienia, włącznie z UE, do zaktualizowania swoich zobowiązań do 2020 roku, co zlikwidowałoby lukę przeszkadzającą w realizacji celów porozumienia paryskiego.
 

Wezwanie do ograniczenia emisji o 55% do 2030  

 

Posłowie podkreślają, że porozumienie osiągniętym między Parlamentem i Radą w sprawie podniesienia celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o ponad 45% do 2030 r. Unia Europejska powinna dążyć do osiągnięcia redukcji GHG o 55% do 2030. Posłowie ubolewają również, nad tym, że w większości krajów poza UE debata na temat zwiększenia wkładu krajowego zaczyna się bardzo powoli.

 

Posłowie do PE wzywają również Komisję Europejską i państwa członkowskie do przygotowania wkładu w redukcję emisji GHG do 2020. Ma on zostać przedstawiony na podsumowaniu podczas COP24 w Katowicach, przy okazji podsumowania działań przed 2020 rokiem.

 

Jeżeli inne duże gospodarki światowe nie podejmą porównywalnych zobowiązań do UE, konieczne będzie utrzymanie przepisów dotyczących tzw. ucieczki emisji (przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji do krajów o mniej restrykcyjnej polityce ochrony środowiska), aby zapewnić konkurencyjność przemysłu europejskiego na świecie, twierdzą posłowie.

 

Finansowanie klimatu

 

Unijny budżet powinien być spójny ze zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi walki ze zmianą klimatu, a budżet długoterminowy po 2020 roku powinien być skoncentrowany na celach klimatycznych i energetycznych, uważają posłowie. Udział wydatków związanych z klimatem należy jak najszybciej zwiększyć z 20% do 30%, a wszystkie pozostałe wydatki powinny być zgodne z wymogami porozumienia paryskiego i nie powinny przynosić efektów odwrotnych do zamierzonych.

 

UE powinna również ustanowić specjalny automatyczny mechanizm finansowania publicznego, zapewniający dodatkowe i proporcjonalne wsparcie sprawiedliwego udziału UE w międzynarodowym wysiłku finansowym w walce ze zmianą klimatu, w wysokości 100 mld dolarów, uważają posłowie.