Banki powinny pobierać takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także zwiększyć przejrzystość opłat za wymianę walut.

 

W głosowaniu posłowie przyjęli 532 głosami za, przy 22 przeciw i 55 wstrzymujących się, nowe przepisy mające położyć kres dyskryminacji, której doświadczają użytkownicy usług płatniczych w UE poza strefą euro. Podczas gdy konsumenci w strefie euro korzystają z jednolitego obszaru płatności w euro ("SEPA"), osoby mieszkające poza strefą nadal ponoszą wysokie koszty płatności transgranicznych w euro.

 

Nowe przepisy, które Parlament wstępnie uzgodnił już z Radą, będą również chronić konsumentów przed nadmiernymi i arbitralnymi obciążeniami z tytułu przeliczania walut. Przy dokonywaniu płatności w innej walucie, mają być oni informowani o kwocie do zapłaty w walucie lokalnej i walucie, w której prowadzony jest rachunek.

 

Przejrzyste przeliczanie walut dla transakcji kartowych i przelewów bankowych

 

Nowe przepisy będą również chronić konsumentów przed arbitralnym obciążaniem ich kosztami przeliczania walut. Przy każdej transakcji będą dostawać informację o kwocie do zapłaty walucie lokalnej i walucie rachunku, co pozwoli im dokonać świadomego wyboru. Wprowadzona będzie jedna podstawa do obliczania opłat za przeliczenie waluty dla płatności w punkcie sprzedaży lub bankomacie dzięki czemu przeliczenia Beda bardziej przejrzyste (kurs referencyjny EBC + x%, maksymalne kursy narzutu są ustalane indywidualnie przez banki).

 

Konsumenci otrzymają elektroniczne powiadomienie "push", takie jak wiadomość tekstowa, e-mail lub powiadomienie za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub internetowej płatnika o obowiązujących opłatach za przeliczenie waluty. Banki nie będą mogły pobierać od klienta opłat za usługę powiadamiania.

 

Banki musiałyby również ujawnić szacunkowy pełny koszt przeliczenia waluty w przypadku przelewów bankowych przed dokonaniem płatności.

 

Cytat

 

Eva Maydell (PPL, Bułgaria), sprawozdawczyni: "150 milionów obywateli UE i 6 milionów przedsiębiorstw działających w krajach spoza strefy euro płaci o wiele wyższe opłaty za transfer euro niż ludzie i firmy w strefie euro. Teraz tak już nie będzie a wszyscy Europejczycy będą płacić znacznie niższe opłaty, co pozwoli im zaoszczędzić ponad 1 mld euro rocznie. To już druga mała rewolucja w UE po zniesieniu opłat roamingowych.

 

Jest to ogromny krok naprzód w kierunku urzeczywistnienia jednolitego rynku płatności, który zapewni równe szanse przedsiębiorstwom ze strefy euro i spoza niej. Po raz kolejny udowodniliśmy, że UE jest w stanie szybko i skutecznie rozwiązywać rzeczywiste codzienne problemy swoich obywateli".

 

Średnia opłata za transgraniczny przelew o równowartości 100 EUR w walucie lokalnej

 

Kraj

2012

2017

Bułgaria

18,68 €

19, 98 €

Chorwacja

N/A

8,23 €

Czechy

9,50 €

8,71 €

Dania

2,17 €

2,69 €

Węgry

15,32 €

5,93 €

Polska

2,73 €

1,54 €

Rumunia

12,58 €

11,19 €

Szwecja

0 €

0 €

Wielka Brytania

15,63 €

9,26 €

 

Transgraniczne płatności kartą i wypłaty gotówki

Źródła: Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję, cytując badanie Deloitte z 2017 r. dla KE, London Economics and PaySys z 2013 r. dla Komisji Europejskiej.