Posłowie przyjęli wyższe cele redukcji emisji z nowych ciężarówek (35%), niż Komisja Europejska (30%), co ma zmniejszyć emisje CO2 w UE do 2030 roku, z celem pośrednim, wynoszącym 20%, do 2025 roku.

 

Producenci będą również musieli zapewnić, że pojazdy o zerowej i niskiej emisji (emitujące co najmniej 50 % mniej) będą miały 20% udział w rynku do 2030 roku, biorąc pod uwagę poziom sprzedaży, posiadając, 5% udziału w rynku do 2025 roku.

 

Przed 2020 rokiem, Komisja Europejska powinna przedstawić plany dotyczące wprowadzenia rzeczywistego testu emisji CO2 na drogach.

 

Społeczne efekty dekarbonizacji

 

Posłowie zdają sobie sprawę, że społecznie akceptowalne i zrównoważone przejście do mobilności bezemisyjnej wymaga zmian w całym łańcuchu wartości w sektorze motoryzacyjnym, co może mieć negatywne skutki społeczne. UE powinna zatem pomagać pracownikom sektora w uczeniu się nowych umiejętności i realokacji, zwłaszcza w regionach i społecznościach najbardziej dotkniętych transformacją.

 

Emisje podczas cyklu życia

 

W swoim sprawozdaniu, które ma przygotować w 2022 roku, Komisja Europejska powinna rozważyć ocenę emisji CO2 wytwarzanego przez pojazdy ciężarowe o dużej ładowności w trakcie ich pełnego cyklu życia oraz zaproponować, jeśli okaże się to konieczne, obowiązek sprawozdawczy dla producentów.

 

Kolejne kroki

 

Parlament przyjął stanowisko 373 głosami za, przy 285 głosach przeciw i 16 wstrzymujących się. Posłowie do PE rozpoczną teraz negocjacje z Radą.


Więcej informacji
 

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (14.11.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

 

Ścieżka proceduralna
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN

 

Briefing Biura Analiz PE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf