Projekt nowych przepisów poparło 460 posłów, 170 głosowało przeciw, 47 wstrzymało się od głosu. Dotyczy one wydatków na rozwój regionów, spójność i sprawy socjalne Unii Europejskiej w latach 2021-2027. Bedą miały kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości inwestycji, pozwolą zwiększyć wsparcie dla regionów najsłabiej rozwiniętych.

Poziom finansowania

Posłowie do PE uważają, że w latach 2021-2027 należy utrzymać finansowanie inwestycji na obecnym poziomie, tj. 378,1 miliardów euro (w cenach z 2018 r.). Regiony słabiej rozwinięte powinny nadal korzystać ze znacznego wsparcia UE, przy stawkach współfinansowania wynoszących do 85 % (w porównaniu do 70 % proponowanych przez Komisję) i 61,6 % udziału w funduszach rozwoju regionalnego, funduszu społecznym i funduszu spójności. Parlament chce też podwyższenia stopy współfinansowania dla regionów przechodzących transformację społeczno-gospodarczą i regionów wyżej rozwiniętych, odpowiednio do 65 % i 50 %. Posłowie opowiadają się za przeznaczeniem 1,6 mld EUR (0,4%) na rezerwę pozwalającą finansować regiony najbardziej oddalone geograficznie.

 

Zasady finansowania

Zasady przyznawania funduszy są obecnie silniej powiązane z ogólnymi celami polityki UE, takimi jak:

  • Zwiększenie konkurencyjności oraz wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
  • Nadanie priorytetowego znaczenia działaniom na rzecz efektywności energetycznej w zakresie podaży i popytu na energię;
  • Ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu;
  • Promowanie inteligentnej i zrównoważonej mobilności;
  • Poszanowanie praw podstawowych, zapewnienie równości płci i zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji.

Cytat

Współsprawozdawczyni Constanze Krehl (S&D, Niemcy) powiedziała: "Parlament w pełni popiera zasady upraszczania, jak również włączenie wszystkich partnerów zaangażowanych w finansowanie spójności UE poprzez umowy o partnerstwie. Jednak połączenie finansowania regionalnego UE z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, jak zaproponowała Komisja, oznaczałoby niesprawiedliwe karanie władz regionalnych za decyzje podejmowane przez rządy krajowe. Parlament odrzucił zatem te przepisy".

Współsprawozdawca Andrej Novakov (PPE, Bułgaria) podkreślił, że "wszyscy korzystają z polityki spójności UE, ponieważ ona nas jednoczy. Istnieje tylko jedna kategoria Europejczyków: zwycięzcy netto. Cieszymy się, że udało nam się dotrzymać napiętego harmonogramu legislacyjnego i jesteśmy teraz gotowi natychmiast rozpocząć negocjacje z Radą".

Dalsze kroki

Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z ministrami państw członkowskich UE w Radzie.

Kontekst

Aby poprawić synchronizację funduszy, nadrzędne przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów będą miały zastosowanie nie tylko do Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego (EFS+), Funduszu Spójności, ale również do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Określą też zasady finansowe na lata 2021-2027 dotyczące Funduszu Migracji i Azylu, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Instrumentu Zarządzania Granicami i Wizowego. Parlamentarna komisja rozwoju regionalnego chce również objąć nowymi przepisami Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie fundusze te stanowią około jednej trzeciej całkowitego budżetu UE.


Więcej informacji

Przyjęty tekst będzie opublikowany tutaj (wybierz datę 13.02.2019)

Ścieżka ustawodawcza

 Jak integracja europejska wpływa na życie codzienne Polaków

Komisja Rozwoju Regionalnego
 Ścieżka proceduralna

Bezpłatne zdjęcia, materiały wideo i audio

 Konferencja prasowa (wybierz datę 13.02.2019)