W przyjętym projekcie przepisów, posłowie proponują ustanowienie wyższego celu dla redukcji emisji ze wszystkich nowych samochodów na terenie UE o 40% do 2030 roku (w porównaniu do  celu redukcji o 30% do 2021 roku zaproponowanego przez Komisję Europejską), z celem pośrednim o wysokości 20% do 2025 roku. W przepisach ustanowiono też podobne cele dotyczące nowych ciężarówek.

 

Producenci, których średnia emisja CO2 przekroczy te cele, zapłacą karę do budżetu UE, która zostanie wykorzystana na podnoszenie kwalifikacji pracowników dotkniętych zmianami w sektorze motoryzacyjnym, ustalili posłowie.

 

Producenci samochodów musieliby również zapewnić, że pojazdy o zerowej i niskiej emisji, emitujące mniej niż 50 g CO2 na kilometr, osiągną 35% udział w rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych do 2030 roku oraz 20% udział do 2025 roku.

 

Badanie emisji CO2 w warunkach rzeczywistych do 2023

 

Parlament wzywa Komisję Europejską do przedłożenia w ciągu dwóch lat planów dotyczących testów rzeczywistych emisji CO2 przy użyciu urządzenia przenośnego, takiego jak niedawno wprowadzone dla NOx. Do tego czasu emisje, CO2 muszą być mierzone na podstawie danych z liczników zużycia paliwa przez samochody. Posłowie uważają, że, od 2023 roku, muszą zostać wprowadzone testy rzeczywistych emisji zanieczyszczeń pochodzących z jazdy.

 

Społeczne skutki dekarbonizacji

 

Posłowie zdaja sobie sprawę, że, że społecznie akceptowalne i sprawiedliwe przejście do mobilności bez emisji wymaga zmian w całym łańcuchu wartości w sektorze motoryzacyjnym, co może mieć negatywne skutki społeczne. UE powinna zatem promować rozwój umiejętności i realokację pracowników w sektorze, szczególnie w regionach i społecznościach najbardziej dotkniętych transformacją. Posłowie wzywają również do wsparcia europejskiej produkcji baterii.

 

Oznakowania oraz emisje w cyklu życia

 

Do końca 2019 roku Komisja Europejska będzie musiała przedstawić projekt przepisów o dostarczeniu konsumentom dokładnych i porównywalnych informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i zanieczyszczeń przez nowe samochody.

 

Od 2025 roku producenci samochodów będą musieli składać sprawozdania cyklu życia emisji CO2 z nowych samochodów wprowadzanych na rynek, stosując wspólną metodologię.

 

Kolejne kroki 

 

Sprawozdanie przyjęto 389 głosami, do 239, przy 41 wstrzymujących się od głosu. Ministrowie UE przyjmą wspólne stanowisko 9 października. Negocjacje z posłami w sprawie porozumienia w pierwszym czytaniu rozpoczną się 10 października.

 

Informacje pogłębione

 

Transport jest jedynym z głównych sektorów gospodarki UE, w którym emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną, stwierdzono w tekście. Aby wypełnić zobowiązania podjęte na COP21 w 2015 roku, dekarbonizacja całego sektora transportu musi ulec przyspieszeniu, na drodze do zerowych emisji w połowie wieku.

 

Jednocześnie światowy sektor motoryzacyjny szybko się zmienia, szczególnie w zakresie elektrycznych układów napędowych. Jeśli europejscy producenci samochodów zbyt późno zaangażują się w niezbędne przemiany energetyczne, ryzykują utratę wiodącej roli, stwierdzono w sprawozdaniu.