Posłowie zagłosowali za aktualizacją przepisów o audiowizualnych usług medialnych. Nowe zasady będą chronić nieletnich przed przemocą, nienawiścią, terroryzmem oraz szkodliwymi reklamami, ograniczą reklamy oraz zagwarantują 30-procentowy udział produkcji europejskich w katalogach platform internetowych.

Zgodnie z wynikiem finalnego głosowania, nowe przepisy dotyczyć będą nadawców i platform udostępniających pliki wideo oraz wideo na żądanie, takie jak Netflix, Youtube lub Facebook, a także transmisji na żywo na platformach udostępniania wideo.

 

Nowe przepisy zapewnią:

 

 Skuteczniejszą ochronę nieletnich przed przemocą, nienawiścią, terroryzmem oraz szkodliwymi reklamami

 

Dostawcy audiowizualnych usług medialnych powinni dysponować odpowiednimi środkami zwalczania treści podżegających do przemocy, nienawiści i terroryzmu, podczas gdy darmowa przemoc i pornografia będą podlegać bardziej rygorystycznym przepisom. Platformy wymiany wideo będą teraz odpowiedzialne za szybkie reagowanie w przypadku, gdy treści zostaną zgłoszone lub oznaczone przez użytkowników jako szkodliwe.

Przepisy nie obejmują automatycznego filtrowania przesyłanych treści, ale na wniosek Parlamentu, platformy muszą stworzyć przejrzysty, łatwy w użyciu i skuteczny mechanizm, pozwalający użytkownikom zgłaszać lub oznaczać zawartość.

Wprowadzono również rygorystyczne przepisy dotyczące reklam, lokowania produktów w programach dla dzieci oraz treści na platformach udostępniających wideo na żądanie. Parlamentarni negocjatorzy zapewnili także wprowadzenie mechanizmów ochrony danych osobowych dzieci, zapewniających, że dostawcy mediów audiowizualnych nie wykorzystają zebranych przez siebie danych w celach komercyjnych, włączając w to profilowanie i reklamy ukierunkowane behawioralnie.

- Ponownie zdefiniowane limity reklamowe

Zdefiniowano również nowe zasady dotyczące treści reklamowych. Reklamy zajmować mogą maksymalnie 20% dziennego okresu nadawania, w godzinach od 6.00 do 18.00, umożliwiając nadawcom dostosowanie czasu nadawania reklam. Ustalono również okres największej oglądalności, od 18.00 do 24.00, w którym łączny czas nadawania reklam nie może przekroczyć 20% łącznego czasu nadawania.

- 30-procentowy udział utworów europejskich w katalogach platform udostępniających wideo na żądanie

W celu wsparcia różnorodności kulturowej europejskiego sektora audiowizualnego posłowie zadbali o to, by 30% treści w katalogach platform wideo na żądanie stanowiły utwory europejskie.

Platformy wideo na żądanie maja również przyczyniać się do rozwoju europejskich produkcji audiowizualnych, albo poprzez inwestycje bezpośrednie, albo poprzez wnoszenie wkładu do funduszy krajowych. Poziom wkładu w każdym kraju powinien być proporcjonalny do dochodów z platform (państwa członkowskie, w których platformy mają siedzibę lub państwa członkowskie, w których są one skierowane do całości lub większości odbiorców).

Przepisy obejmują również dostępność i integralność sygnału nadawcy, wzmocnienie organów regulacji i kontroli oraz promocję kompetencji medialnych.

 

Kolejne kroki

Aby umowa dotycząca aktualizacji przepisów mogła wejść w życie, musi ona zostać formalnie zatwierdzone przez ministrów z państw członkowskich. Państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy od momentu wejścia przepisów w życie na ich włączenie do prawa krajowego

Tekst został przyjęty 452 głosami do 132, przy 65 wstrzymujących się od głosu.