Nowe formy zatrudnienia: posłowie za wzmocnieniem praw pracowników
 
 
  • Minimalne prawa dla pracowników zatrudnionych dorywczo lub krótkoterminowo
  • Warunki pracy muszą być jasno określone i przedstawione pracownikowi w pierwszym dniu pracy, nie później niż w ciągu siedmiu dni, jeśli jest to uzasadnione.
  • Okres próbny ograniczony do sześciu miesięcy

Posłowie zatwierdzili minimalne prawa dla pracowników wykonujących pracę na żądanie, pracę za vouchery lub pracę dla platformy, typu Uber czy Deliveroo.

 

Przepisy, nieformalnie uzgodnione z ministrami UE, gwarantują minimalne prawa osobom zatrudnionym krótkoterminowo lub dorywczo, pracownikom na żądanie, tymczasowym, wykonującym pracę dla platformy internetowej, a także płatnym stażystom i praktykantom, jeśli pracują oni, co najmniej trzy godziny w tygodniu oraz średnio dwanaście godzin w okresie czterotygodniowym. Osoby pracujące na własny rachunek, niespełniające kryteriów ustanowionych w niniejszych przepisach nie zostaną nimi objęte.

 

Jasne informacje

Wszyscy pracownicy muszą być informowani od pierwszego dnia i nie później niż po siedmiu dniach, jeżeli jest to uzasadnione, o zasadniczych aspektach ich umowy o pracę, takich jak opis obowiązków, data rozpoczęcia, czas trwania, wynagrodzenie, standardowy dzień pracy lub godziny referencyjne dla pracowników o nieprzewidywalnych harmonogramach pracy.

 

Lepsza ochrona przy nowych formach zatrudnienia

Konkretny zestaw praw obejmujący nowe formy zatrudnienia:

  • Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy na żądanie lub podobne formy zatrudnienia powinni korzystać z minimalnego poziomu przewidywalności, takiego jak wcześniej ustalone godziny referencyjne i dni referencyjne. Powinni oni również mieć możliwość odmowy, bez konsekwencji, zlecenia poza ustalonymi wcześniej godzinami pracy lub uzyskania rekompensaty, jeżeli zlecenie nie zostało odwołane w terminie
  • Państwa członkowskie mają przyjąć środki mające na celu zapobieganie nadużyciom, takim jak ograniczenia w korzystaniu z umowy o pracę w okresie jej obowiązywania.
  • Pracodawca nie powinien zakazywać, karać ani utrudniać pracownikom podejmowania pracy w innych firmach, jeżeli nie koliduje ona z harmonogramem pracy ustalonym z tym pracodawcą.

Nowe zasady dotyczące okresu próbnego i szkoleń

Okresy próbne nie będą dłuższe niż sześć miesięcy lub proporcjonalne do przewidywanego czasu trwania umowy w przypadku zatrudnienia na czas określony. Odnowiona umowa na to samo stanowisko nie będzie skutkowała nowym okresem próbnym.

Pracodawca zapewni również bezpłatnie obowiązkowe szkolenia, które będą wliczane do czasu pracy. Jeśli to możliwe, szkolenia takie powinny odbywać się w godzinach pracy.

 

Kolejne kroki

Tekst przepisów został przyjęty 466 głosami do 145, przy 37 wstrzymujących się. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie przepisów w życie.

 

Więcej informacji