Pomoc państwa: KE zatwierdza wart 2,6 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Wartość programu to 2,6 mld euro, czyli 11,5 mld zł. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Środek pomocy wprowadzany przez Polskę, o budżecie szacowanym na 2,6 mld euro, pozwoli na dalsze wsparcie przedsiębiorstw poważnie dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Zastosowanym środkiem będzie faktoring, czyli usługa finansowa zapewniająca alternatywne źródło kapitału obrotowego. Pozwoli ona zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw w zakresie płynności i pomoże im w utrzymaniu działalności w tym trudnym czasie. Nadal będziemy ściśle współpracować z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii COVID-19, zgodnie z przepisami UE.

 

Polskie środki wsparcia

Polska powiadomiła Komisję środku polegającym na gwarantowaniu przez państwo produktów faktoringowych na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa. Faktoring to usługa finansowa zapewniająca gospodarce realnej płynność – polega na zapłacie faktur przed ostatecznym terminem płatności. Stanowi więc dla przedsiębiorstw alternatywne w stosunku do kredytów bankowych źródło kapitału obrotowego.

 

Program, wdrażany przez krajowy bank rozwoju – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – będzie otwarty dla przedsiębiorstw każdej wielkości.

W jego ramach dostępne będą gwarancje zarówno w odniesieniu do faktoringu z regresem, jak i faktoringu odwrotnego.

  • Faktoring z regresem to produkt, w ramach którego sprzedawca towaru lub usługi (faktorant) otrzymuje od firmy faktoringowej natychmiastową płatność faktury z potrąceniem niewielkiej opłaty. Z kolei nabywca dokonuje płatności na rzecz firmy faktoringowej w terminie płatności wskazanym na fakturze. W przypadku braku płatności firma faktoringowa może dochodzić wierzytelności od faktoranta, czyli ma do niego regres, tak jak w przypadku zwykłej pożyczki.
  • Faktoring odwrócony to jeden ze sposobów finansowania łańcucha dostaw. W tym przypadku faktorantem jest nabywca produktu lub usługi, natomiast sprzedawca odnosi korzyść pośrednią w postaci wcześniejszej płatności. W przypadku braku płatności firma faktoringowa również może dochodzić wierzytelności od faktoranta, a więc i w tym przypadku występuje podobieństwo do zwykłej pożyczki.

Komisja oceniła środek pod kątem unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy państwa stosowanych przez państwa członkowskie w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w ich gospodarce.

 

Komisja stwierdziła, że polski środek pomocy jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa, ponieważ przewidziane w nim produkty są równoważne z pożyczkami. W szczególności środek ten obejmuje jedynie produkty faktoringowe, w przypadku których firma faktoringowa ma prawo dochodzenia wierzytelności od faktoranta, a mianowicie faktoring z regresem oraz faktoring odwrotny. Produkty te przynoszą natychmiastowy skutek w postaci zapewnienia płynności i prowadzą do powstania obowiązku spłaty po stronie faktoranta. Umowa faktoringowa określa dalsze elementy, w tym potrącenie opłaty od zapłaconej kwoty zapewniającej płynność, równoważne wypłacie odsetek, oraz termin płatności faktury, równoważny terminowi płatności pożyczki. Produkty faktoringowe objęte tym środkiem są zatem równoważne z pożyczkami i muszą spełniać te same warunki zgodności z przepisami.

 

Komisja uznała, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.