Europejski tutoring zawodowy i nakuowy - zapraszamy do zapisów

W sierpniu PIEED-Rybnik zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do skorzystania z oferty europejskiego tutoringu zawodowego i naukowego.  W ramach zajęć omówione zostaną możliwości, jakie Unia Europejska oferuje swoim obywatelom w zakresie edukacji i pracy, w tym m.in. zagadnienia związane z europejskim rynkiem pracy, planowania kariery naukowej i zawodowej, wolontariatem oraz Europejskim Korpusem Solidarności, a wszystko to przy wykorzystaniu nowoczesnych i aktywizujących metodedukacji cyfrowej. W efekcie działania, uczestnicy stworzą sobie alternatywne ścieżki rozwoju kariery, które nie są ograniczone granicami.

 

Wartością dodaną europejskiego tutoringu jestjego aktywizujący charakter, gdyż tutoring jest metodą niezwykle skuteczną pod względem rozwijania potencjału uczestników zajęć oraz motywowania ich do samodzielnej pracy. Ponadto tutoring gwarantuje najwyższe możliwe rezultaty w zakresie nauki samodzielnego myślenia czy też budowania opinii opartych na wiedzy, co jest niezwykle istotne w dzisiejszym świecie, w którym obywatele mają nieprzerwany dostęp do ogromnej ilości informacji, ale nie potrafią samodzielnie ich analizować, formułować opinii i wykorzystywać tejże wiedzy dla własnych potrzeb, a także spotykają się z wszechobecną dezinformacją.

 

Osoby pragnące kontynuować swoją edukację lub wchodzące na rynek pracy cechować bowiem powinna nie tylko wiedza o stojących przed nimi szansach, ale także umiejętność skorzystania z nich, która niejednokrotnie wymaga aktywności i zaangażowania. Dlatego podczas zajęć nie tylko wskazane zostaną możliwości, ale szczególny nacisk położony zostanie na proaktywną postawę, która najlepiej wpłynąć może na kształt ich przyszłości.

 

 

spotkanie online

 

 

Zajęcia będą odbywały się w formie online.

Termin spotkań - sierpień 2020

Adresaci spotkań - uczniowie, studenci, nauczyciele, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, aktywiści, osoby bezrobotne.

Format tutoringu - spotkania indywidualne lub grupowe