Utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia do epoki cyfrowej

Komisja przyjęła 1 października dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z koronawirusem i pomogą zbudować zieloną i cyfrową Europę. Przedstawiając wizję europejskiego obszaru edukacji, która ma urzeczywistnić się do 2025 r., Komisja zaproponowała nowe inicjatywy, większe inwestycje i ściślejszą współpracę państw członkowskich, aby pomóc wszystkim Europejczykom, niezależnie od ich wieku, w czerpaniu korzyści z bogatej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w UE. Komisja przyjęła również nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, odzwierciedlający wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z koronawirusem, oraz plan na rzecz wysoce wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej, w którym nacisk położono na poszerzenie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej.

 

komunikacie w sprawie europejskiego obszaru edukacji przedstawiono, w jaki sposób współpraca może jeszcze bardziej zwiększyć jakość, inkluzywność oraz cyfrowy i ekologiczny wymiar systemów edukacji państw członkowskich. Pokazano, w jaki sposób państwa członkowskie wspólnie mogą kształtować europejski obszar edukacji oparty na wolności uczniów i nauczycieli, którzy mogą uczyć się i pracować na całym kontynencie, oraz wolności instytucji, które mogą swobodnie współpracować w Europie i poza nią.

Europejski obszar edukacji opiera się na sześciu wymiarach: jakości, inkluzywności i równouprawnieniu płci, transformacji ekologicznej i cyfrowej, nauczycielach, szkolnictwie wyższym oraz silniejszej pozycji Europy na świecie. W ramach inicjatyw przeanalizowane zostaną m.in. sposoby podniesienia jakości, zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności podstawowych i cyfrowych, oraz zwiększenia inkluzywności edukacji szkolnej, uwzględnienia aspektu płci oraz zwiększenia szans uczniów na sukcesy w nauce. Dzięki temu Europejczycy lepiej zrozumieją zmiany klimatu i zrównoważony rozwój. Pomoże to też promować ekologizację infrastruktury edukacyjnej, wspierać zawód nauczyciela, dalej rozwijać europejskie szkoły wyższe oraz poprawić łączność między instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

W komunikacie określono środki i etapy realizacji europejskiego obszaru edukacji do 2025 r., wspieranego przez europejski plan odbudowy (NextGenerationEU) i program Erasmus+. Zaproponowano też ramy współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z sektora edukacji, w tym strukturę sprawozdawczości i analizy, wraz z uzgodnionymi celami w zakresie edukacji, aby zachęcać do reform i śledzić ich przebieg. Wysiłki na rzecz ustanowienia europejskiego obszaru edukacji będą przebiegać w synergii z europejskim programem na rzecz umiejętności, odnowioną polityką kształcenia i szkolenia zawodowego oraz europejską przestrzenią badawczą.

 

Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (2021–2027) zaproponowano szereg inicjatyw na rzecz wysokiej jakości, inkluzywnej i dostępnej edukacji cyfrowej w Europie. Jest to wezwanie do podjęcia działań na rzecz ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi na szczeblu europejskim, a także współpracy z zainteresowanymi stronami i między nimi, tak aby systemy kształcenia i szkolenia były rzeczywiście dostosowane do ery cyfrowej. Kryzys związany z koronawirusem sprawił, że kształcenie na odległość zaczęło stanowić podstawę praktyk edukacyjnych. Unaoczniło to pilną potrzebę usprawnienia edukacji cyfrowej jako kluczowego celu strategicznego dla wysokiej jakości nauczania i uczenia się w epoce cyfrowej. Wychodząc z fazy zagrożenia przez pandemię, potrzebujemy strategicznego i długoterminowego podejścia do edukacji cyfrowej i szkoleń cyfrowych.

 

Plan działania ma dwa długoterminowe priorytety strategiczne: (i) wspieranie rozwoju wysoce wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz (ii) zwiększanie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej. W celu zacieśnienia współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji cyfrowej na szczeblu UE Komisja stworzy Europejskie Centrum Edukacji Cyfrowej, które będzie sprzyjać współpracy i synergii między obszarami polityki mającymi znaczenie dla edukacji cyfrowej, stworzy sieć krajowych usług doradczych i wzmocni dialog między zainteresowanymi stronami z sektora publicznego i prywatnego.

 

Obie inicjatywy zostaną również uwzględnione na trzecim europejskim szczycie poświęconym edukacji, który Komisja zorganizuje przez internet w dniu 10 grudnia, aby zgromadzić ministrów i najważniejsze zainteresowane strony w celu omówienia sposobów dostosowania kształcenia i szkolenia do ery cyfrowej.