Sprawozdanie z osiągnięć w zakresie badań i innowacji: aby Europa mogła stać się liderem zielonej i cyfrowej transformacji

Komisja opublikowała 27 maja 2020 najnowsze sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji. Przeanalizowano w nim europejskie osiągnięcia na tle całego świata. W sprawozdaniu zaznaczono, że badania naukowe i innowacje powinny stanowić wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw, regionów i państw w sposób zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Wzmacnianie systemów innowacji nie może pozostawiać nikogo w tyle, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych. Podkreślono także wagę zapewnienia Europejczykom odpowiednich umiejętności potrzebnych w dobie rewolucji technologicznej, a także istotną rolę polityki w dziedzinie badań i innowacji w zwiększaniu wydajności przedsiębiorstw, dzięki czemu miejsca pracy i wartość ekonomiczna tworzone są w zrównoważony sposób. W tegorocznej edycji tego sprawozdania, sporządzanego co dwa lata, przedstawiono 11 zaleceń dotyczących polityki w interesie ludzi, Ziemi i naszego wspólnego dobrobytu.

 

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Badania naukowe i innowacje są kluczowym elementem naszych działań w obliczu bezprecedensowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i mogą znacząco wspomóc odbudowę gospodarki. Tegoroczne sprawozdanie dowodzi, jak istotną rolą do odegrania mają badania naukowe i innowacje w transformacji ekologicznej i cyfrowej, które potrzebuje Europa. Program „Horyzont 2020” i nowy program „Horyzont Europa” odgrywają zasadniczą rolę w tych przemianach.

UE należy do głównych graczy w dziedzinie produkcji naukowej i naukowej doskonałości: przykładowo, to w Unii powstało 25 proc. najczęściej cytowanych na świecie publikacji naukowych poświęconych klimatowi i 27 proc. tej klasy publikacji na temat biogospodarki. Jeżeli chodzi o wnioski patentowe w tych dwóch dziedzinach, UE również jest w czołówce (24 proc. wniosków dotyczących klimatu i 25 proc. w obszarze biogospodarki). Trzeba jednak kolejnych działań, aby wyniki badań można było wykorzystywać w zrównoważonych rozwiązaniach rynkowych, a także zbudować silną Europejską przestrzeń badawczą i zwiększyć efektywność publicznych systemów badań naukowych. Badania i innowacje podlegają transformacji cyfrowej, polityka w tym obszarze musi zatem uwzględniać najbardziej zaawansowane technologie i umiejętności cyfrowe badaczy, a jednocześnie promować otwartą naukę i zapewniać wystarczający poziom inwestycji w infrastrukturę danych o wysokiej jakości. „Horyzont Europa”, kolejny program ramowy UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji, znacząco przyczyni się do rozwoju i lepszego ukierunkowania badań i innowacji dzięki podejściu opartemu na realizację misji i europejskim partnerstwom.

 

Doskonałość naukowa UE i jej czołowe osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i innowacji posłużyły jako punkt wyjścia do opracowania 11 zaleceń zaproponowanych w sprawozdaniu. Podzielono je na trzy główne grupy:

  • badania i innowacje na rzecz bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni dla ludzkości;
  • badania i innowacje na rzecz globalnego przywództwa;
  • badania i innowacje na rzecz gospodarki i społeczeństwa.

Zalecenia te wytyczają drogę dla badań i innowacji służących realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnieniu ich w polityce i inicjatywach UE na rzecz sprawiedliwej i cyfrowej Europy neutralnej dla klimatu, zapewniając jednocześnie zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i regionów.