Nowy Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych będzie zapewniać środki finansowe na ukierunkowane szkolenia oraz wymianę informacji i najlepszych praktyk pomiędzy organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa w zakresie zwalczania nadużyć finansowych w całej Europie. Zapewni on także wsparcie dla działań dochodzeniowych dzięki zakupowi wyposażenia technicznego wykorzystywanego w wykrywaniu nadużyć finansowych i w prowadzeniu dochodzeń w sprawie tych nadużyć, oraz ułatwi dostęp do bezpiecznych systemów informatycznych.
Nowy Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych przyczyni się w konkretny sposób do zintensyfikowania walki z nadużyciami finansowymi i korupcją, które szkodzą budżetowi UE. Zacieśnienie współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa w państwa członkowskich i umożliwienie im korzystania z najnowszych środków dochodzeniowych mogą wiele zmienić w takich kwestiach, jak identyfikowanie oszustów, powstrzymywanie przemytników lub zapobieganie korupcji w procedurach udzielania zamówień publicznych, stwierdził Günther H. Oettinger, komisarz europejski odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie.
Program obejmuje trzy cele szczegółowe, jak przedstawiono poniżej:
 
Nowy program zastąpi program Herkules III, który już przyniósł pozytywne rezultaty w walce z nadużyciami finansowymi negatywnie odbijającymi się na budżecie UE na szczeblu krajowym i lokalnym w ostatnich latach. Przykłady udanych projektów obejmują: finansowanie sprzętu do kryminalistyki cyfrowej, który okazał się kluczowy z punktu widzenia francuskich organów celnych, gdyż zapewnił im przewagę w operacjach celnych wycelowanych w przemyt i oszustwa związane z VAT w 2016 r.; finansowanie szkolenia psów tropiących, które pomogły greckim organom celnym przechwycić 250 mln przemycanych papierosów w 2016 r.; i rozwój zaawansowanych narzędzi informatycznych, dzięki którym organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w całej Europie mogły wykrywać nieprawidłowości w przepływach handlowych i przypadki poważnych oszustw dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych i obuwia w 2017 r.
Środki, które mają zostać udostępnione w ramach nowego Programu UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, będą przeznaczone na sfinansowanie podobnych projektów, a także na szkolenia i konferencje ekspertów, sprzyjające wymianie informacji i współpracy transnarodowej. W ramach programu wspierane będą także wspólne wysiłki dochodzeniowe organów celnych państw członkowskich, ponieważ takie wspólne operacje mają zasadnicze znaczenie w rozbijaniu siatek przestępczych działających ponad granicami. Oczekuje się, że program przyniesie znaczną wartość dodaną przez uzupełnianie i wspieranie krajowych działań na rzecz zwalczania nadużyć finansowych i korupcji.
Kontekst
W uzupełnieniu do działań finansowanych wcześniej w ramach programu Herkules III, nowy Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych umożliwi wsparcie działań operacyjnych i dochodzeniowych, w tym dzięki zapewnieniu bezpiecznych systemów informatycznych, oraz ułatwi zgłaszanie nieprawidłowości przez państwa członkowskie i zarządzanie ryzykiem na poziomie krajowym. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) będzie zarządzać programem i go realizować.
Dzisiejszy wniosek odnoszący się do nowego Programu UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych jest częścią wniosku Komisji dotyczącego następnego długoterminowego budżetu UE, przyjętego przez Komisję w dniu 2 maja 2018 r.
Działanie na rzecz ochrony interesów finansowych Unii za pomocą nowego, wzmocnionego i uproszczonego programu finansowania stanowi część szerszego podejścia służącego realizacji tego samego celu. Następny długoterminowy budżet UE będzie wdrażany w kontekście istotnych zmian ram prawnych i instytucjonalnych na rzecz ochrony interesów finansowych Unii. 
Przykładowo, wniosek Komisji z dnia 23 maja 2018 r. dotyczący zmiany „rozporządzenia w sprawie OLAF"[1] ma na celu zapewnienie ścisłej współpracy pomiędzy OLAF-em i nowo utworzoną Prokuraturą Europejską (EPPO)[2] w zakresie wykrywania nadużyć finansowych związanych z interesami finansowymi UE na terenie całej Unii oraz prowadzenia dochodzeń w sprawie tych nadużyć. Inne działania obejmują wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii („dyrektywa PIF")[3]
Kolejne kroki
Aby zapewnić jak najwcześniejsze przynoszenie rezultatów przez unijne fundusze w praktyce, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.
Opóźnienia podobne do tych, które wystąpiły na początku bieżącego okresu budżetowego 2014–2020, oznaczałyby, że niemożliwy byłby zakup istotnego sprzętu służącego do prowadzenia dochodzeń, stosowanego w kryminalistyce, a organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w państwach członkowskich otrzymałyby mniejsze wsparcie . Miałoby to negatywny wpływ na zwalczanie nadużyć finansowych, kosztem unijnych podatników.
Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.