Komisja przedstawia postępy dokonane w ciągu ostatnich 12 miesięcy na drodze do osiągnięcia wzajemności wizowej ze Stanami Zjednoczonymi. Są one ostatnim krajem, w przypadku którego nie funkcjonuje taka zasada. Wzajemność wizowa jest podstawową zasadą wspólnej polityki wizowej Unii Europejskiej i Komisja jest nadal w pełni zaangażowana w to, aby wszystkie państwa członkowskie UE mogły korzystać z bezwizowych podróży do Stanów Zjednoczonych i traktuje tę kwestię jako swój priorytet. Komisja – w koordynacji z pięcioma państwami członkowskimi, których obywatele nadal potrzebują wizy, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych – będzie w tym celu nadal angażować się ze Stanami Zjednoczonymi w proces zorientowany na wyniki.
Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Osiągnięcie wzajemności wizowej dla wszystkich państw członkowskich UE jest naszym głównym priorytetem. Ostatnie doświadczenia pokazują, że dalsze zaangażowanie dyplomatyczne przynosi pozytywne rezultaty, dlatego będziemy trzymać się tego podejścia również w przypadku Stanów Zjednoczonych. Ruch bezwizowy leży w interesie krajów po obu stronach Atlantyku i oczekujemy konkretnych działań wszystkich stron, aby przyspieszyć osiągnięcie tego celu.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy kontakty ze Stanami Zjednoczonymi na poziomie politycznym i technicznym nasiliły się. Komisja nadal wzywa Stany Zjednoczone do dalszej współpracy z pięcioma zainteresowanymi państwami członkowskimi: Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Polską i Rumunią, aby przyspieszyć postępy w dążeniu do pełnej wzajemności wizowej. Wzajemność wizowa była przedmiotem wszystkich oficjalnych spotkań między UE i USA, w tym na dwóch niedawnych spotkań ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE i USA, które odbyły się w Sofii w maju 2018 r. i w Waszyngtonie w listopadzie 2018 r.
Komisja będzie nadal aktywnie wspierać zainteresowane państwa członkowskie, w tym przez pomoc finansową, oraz ściśle z nimi współpracować, aby pomóc im w spełnieniu wymogów amerykańskiego programu znoszenia wiz.
Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, że współpraca i wspólne zaangażowanie dyplomatyczne to najwłaściwszy sposób działania. Komisja nadal uważa również, że przyjęcie aktu delegowanego tymczasowo zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego obywateli USA przyniosłoby obecnie skutki przeciwne do zamierzonych i nie pomogłoby w osiągnięciu bezwizowych podróży dla wszystkich obywateli UE. Stanowisko to może ulec zmianie w zależności od tego, jak sytuacja będzie się zmieniać w przyszłości.
Dalsze działania
Komisja będzie nadal aktywnie wspierać zainteresowane państwa członkowskie i zacieśniać kontakty z USA, aby osiągnąć pełną wzajemność wizową. Okazją do dalszych postępów będzie spotkanie urzędników wysokiego szczebla w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz spotkanie ministerialne w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zaplanowane na pierwszą połowę 2019 r.
Komisja będzie kontynuować ścisłą współpracę z Parlamentem Europejskim i Radą w celu osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej i we wrześniu 2019 r. przedstawi sprawozdanie z dalszego rozwoju sytuacji.
Kontekst
Podstawową zasadą polityki wizowej UE jest zapewnienie zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE przez państwa trzecie objęte ruchem bezwizowym. W tym celu wprowadzono mechanizm wzajemności wizowej.
W ramach mechanizmu wzajemności Komisja przyjęła już trzy sprawozdania oceniające sytuację: dnia 10 października 2014 r.22 kwietnia 2015 r. oraz 5 listopada 2015 r., a także sześć komunikatów: w kwietniulipcu i grudniu 2016 r. oraz maju i grudniu 2017 r., a także dzisiejszy komunikat z dnia 19 grudnia 2018 r.
Liczba przypadków braku wzajemności została znacznie zmniejszona w ciągu ostatnich trzech i pół roku i USA pozostają jedynym krajem na unijnej liście ruchu bezwizowego, które nie przyznaje prawa bezwizowego wjazdu wszystkim obywatelom UE. Pełną wzajemność wizową osiągnięto z Kanadą po tym, jak zniosła ona obowiązek wizowy dla obywateli Rumunii i Bułgarii od 1 grudnia 2017 r. Podobne wyniki osiągnięto już w przypadku Australii, Brunei i Japonii.
Więcej informacji
Pytania i odpowiedzi: Unijny mechanizm wzajemności wizowej
Komunikacja: Aktualna sytuacja i dalsze działania w odniesieniu do braku wzajemności w dziedzinie polityki wizowej.