Komisja Europejska uruchamia realizację zobowiązania dotyczącego ekologicznej konsumpcji, a pierwsze przedsiębiorstwa zobowiązują się do podjęcia konkretnych działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska rozpoczyna realizację Green Consumption Pledge, swojego nowego zobowiązania na rzecz ekologicznej konsumpcji, które jest pierwszą inicjatywą realizowaną w ramach nowego programu na rzecz konsumentów. Green Consumption Pledge jest częścią Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, ogólnoeuropejskiej inicjatywy zachęcającej ludzi, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Podpisując się pod inicjatywą, przedsiębiorstwa obiecują przyspieszyć swój wkład w transformację ekologiczną. Zobowiązania zostały opracowane wspólnie przez Komisję i przedsiębiorstwa. Ich celem jest przyspieszenie wkładu przedsiębiorstw w zrównoważone ożywienie gospodarcze oraz budowanie zaufania konsumentów do efektywności przedsiębiorstw i produktów w dziedzinie ochrony środowiska. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal i Renewd, są pierwszymi pionierskimi przedsiębiorstwami uczestniczącymi w tym pilotażowym projekcie. Funkcjonowanie zobowiązań w ramach Green Consumption Pledges zostanie za rok poddane ocenie, zanim zostaną podjęte kolejne kroki.

Didier Reynders, komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości, powiedział: Umożliwienie konsumentom dokonywania ekologicznych wyborów - to jest to, co zamierzaliśmy zrobić jesienią ubiegłego roku, kiedy opublikowaliśmy nowy program na rzecz konsumentów. Aby móc dokonywać świadomych wyborów, konsumenci potrzebują większej przejrzystości w odniesieniu do śladu węglowego i zrównoważonego charakteru produktów. O to właśnie chodzi w dzisiejszej inicjatywie. W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję zgłoszenie tych pięciu przedsiębiorstw do inicjatywy Green Consumption Pledge i ich zobowiązanie do pójścia jeden krok dalej niż to, co jest wymagane przez prawo. Liczę na współpracę z wieloma innymi przedsiębiorstwami, tak abyśmy mogli jeszcze bardziej zwiększyć zrównoważoną konsumpcję w UE.

Inicjatywa Green Consumption Pledge opiera się na pięciu podstawowych zobowiązaniach. Aby przyłączyć się do niej, przedsiębiorstwa zobowiązują się do podjęcia ambitnych działań mających na celu poprawę ich wpływu na środowisko oraz pomoc konsumentom w dokonywaniu bardziej zrównoważonych zakupów. Muszą one podjąć konkretne działania w co najmniej trzech z pięciu obszarów objętych zobowiązaniami i muszą udowodnić postępy, przedstawiając dane, które następnie podają do wiadomości publicznej. Każde przedsiębiorstwo składające zobowiązanie będzie współpracować z Komisją przy zachowaniu pełnej przejrzystości, aby zapewnić wiarygodność i weryfikację postępów. Pięć głównych dziedzin zobowiązań to:

  1. obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa, w tym jego łańcucha dostaw, z wykorzystaniem metodyki obliczeniowej lub systemu zarządzania środowiskowego zatwierdzonego przez Komisję, oraz ustanowienie odpowiednich procesów należytej staranności w celu osiągnięcia ograniczenia śladu węglowego zgodnie z celami porozumienia paryskiego;
  2. obliczenie śladu węglowego wybranych sztandarowych produktów przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem metodyki zatwierdzonej przez Komisję, osiągnięcie pewnej redukcji śladu w odniesieniu do wybranych produktów oraz ujawnienie postępów ogółowi społeczeństwa;
  3. zwiększenie sprzedaży zrównoważonych produktów (kawa) lub usług w ramach całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa lub jednej z jego części działalności;
  4. przeznaczenie części wydatków na public relations przedsiębiorstwa na promowanie zrównoważonych praktyk zgodnie z wdrażaniem przez Komisję polityki i działań związanych z Europejskim Zielonym Ładem;
  5. zadbanie o to, by informacje przekazywane konsumentom na temat śladu węglowego przedsiębiorstwa i produktu były łatwe do uzyskania, dokładne i jasne, a także aktualizowanie tych informacji w następstwie każdego zmniejszenia lub zwiększenia śladu węglowego.

Inicjatywa Green Consumption Pledge koncentruje się na produktach niespożywczych i uzupełnia kodeks postępowania, który zostanie opublikowany jutro 26 stycznia w ramach strategii „od pola do stołu". Kodeks postępowania zgromadzi zainteresowane strony z systemu żywnościowego w celu podjęcia zobowiązań w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i marketingowych. 

Co dalej?

Każde przedsiębiorstwo z sektora niespożywczego oraz przedsiębiorstwa z sektora detalicznego sprzedające zarówno produkty spożywcze, jak i niespożywcze, zainteresowane przystąpieniem do Green Consumption Pledge mogą skontaktować się z Komisją Europejską przed końcem marca 2021 r.

Ta wstępna faza Green Consumption Pledge zakończona zostanie do stycznia 2022 r. Zanim zostaną podjęte kolejne kroki, przeprowadzona zostanie ocena funkcjonowania inicjatywy w porozumieniu z uczestniczącymi przedsiębiorstwami, odpowiednimi organizacjami konsumenckimi i innymi zainteresowanymi stronami.